Височан Леся Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Основні професійні віхи автобіографії

1987 р. – закінчила Самбірське педагогічне училище Львівської області.

З серпня 1987 по вересень 2004 року  працювала вчителем початкових класів.Отримала вищу категорію.

2003 р. – закінчила Прикарпатський національний університет за спеціальностю”Початкова освіта”.

2007 р. – закінчила Дрогобицький факультет післядипломної освіти зі спеціальності “Біологія, екологія та валеологія навколишнього середовища”.

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 “Педагогіка та історія педагогіки” на тему “Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України” (1958 – 1991 рр.). Отримала диплом кандидата  наук.

З вересня 2004  року по квітень 2006  року працювала асистентом кафедри педагогіки та методики початкової школи.

З  квітня 2006 року і по травень 2009 року працювала старшим викладачем кафедри математичних та природничих  дисциплін початкової  освіти.

З  травня  2009 по червень 2015 року працювала на посаді доцента цієї кафедри.
В червні 2015 року  отримала звання доцента кафедри  математичних та природничих дисциплін початкової освіти, де і працює та читає “Методику навчання освітньої галузі “Природознавство” та  “Основи природознавства ”

1. Височан Л.М. Шкільні підручники з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл (1959-1991 рр.) / Л.М.Височан  // Джерела. Науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 2004. – №3-4(39-40) –С.37-42.

2. Височан Л.М. Деякі питання вивчення математики в початковій школі: історичний аспект / Л.М.Височан // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск ХV-ХVІ. Ч.2. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – С.65-76.

3. Височан Л.М. Зміст, структура сучасних розвивальних підручників з природничо-математичних дисциплін для загальноосвітньої школи І ступеня / Л.М.Височан // Проблеми сучасного підручника. – К., 2006. – Вип.6. – С.301-305.

4. Височан Л.М. Методичне забезпечення викладання природничо-математичних дисциплін у початковій школі (1959-1991) / Л.М.Височан // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип.316. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2006. – С.22-29.

5. Височан Л.М. Шкільний підручник для початкової школи як історико-педагогічна проблема (1959-1991 рр.) / Л.М.Височан // Обрії. – 2006. – №2(23). – С.93-95.

6. Височан Л.М. Навчально-методичне забезпечення викладання природничо-математичних дисциплін у початковій школі (60-80-ті роки

ХХ ст.) / Л.М.Височан // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Вип. 31 / за заг. ред. академіка І.Ф.Прокопенка, чл.-кор. В.І.Лозової. – Харків, 2007. – С. 109-118.

Публікації в інших виданнях

7. Височан Л.М. Вивчення природничих дисциплін як фактор розвитку особистості школярів (1959-1991 рр.) / Л.М.Височан // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2005. – С.48-54.

8. Височан Л.М. Диференційовані завдання на уроках математики: історичний аспект розвитку (1959-1991 рр.) / Л.М.Височан // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Державний стандарт початкової загальної освіти та його реалізація під час навчально-виховного процесу”. – Дрогобич: Посвіт, 2006. – С.66-70.

9. Височан Л.М. Методичні рекомендації для підготовки і проведення уроків з курсу “Я і Україна” в школі І ступеня / Л.М.Височан // Педагогічна практика в початковій школі. – Ч.І.  Навч.-метод. посібник з педагогічної практики для студентів Педагогічного інституту, спеціальність “Початкове навчання”. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – С.68-70.

10. Височан Л.М. Розвиток особистості молодших школярів у процесі використання нових підручників для початкових шкіл / Л.М.Височан // Молодший школяр: проблеми розвитку. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – С.86-92.

11. Высочан Л.М. Возможности использования наработок прошлого в практике подготовки современных учебников по математике (1958-1991) / Л.М.Высочан // Научно-теоретический и практический журнал “Современный научный вестник”. – 2007. – №10 (18). – С.50-67.

12. Височан Л.М. Дидактичні основи ефективного використання краєзнавчого матеріалу на уроках природознавства в початкових класах гірської школи  Українських Карпат (1959-1991 рр.) / Л.М.Височан // Гірська школа Українських Карпат. – 2007. – № 2-3. – С.146-150.

13. Височан Л.М. Дидактичні функції підручників з природознавства та способи їх реалізації / Л.М.Височан // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць / За редакцією М.В.Гриньової. – Полтава: Астрая, 2007. – С.168-172.

14. Височан Л.М. Педагогічна майстерність вчителя початкових класів по реалізації міжпредметної функції природознавстства / Л.М.Височан // Збірник наукових повідомлень обласної науково-практичної конференції “Професійна кар’єра педагога: динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення”. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – С.45-52.

15. Височан Л.М. Проблема формування обчислювальних навичок молодших школярів в сучасних умовах / Л.М.Височан // Науковий вісник. Серія “Філософія” / Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди. – Харків: 2007. – Вип.25. – С.81-83.

16.Височан Л.М. Психолого-дидактичні вимоги до підручників початкової школи (1959-1991 рр.) / Л.М.Височан // Современные научные достижения. – Т.4. Педагогика. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 71-76.

17. Высочан Л.М. Развитие методики преподавания природоведения и учебников для начальных школ Украины (1958-1991 гг.) / Л.М.Высочан // Научно-теоретический и практический журнал Оралдын Фылым Жаршысы. – № 7 (8). – 2007. – С.10-17.

Монографії

L.Vysochan.Efficientuseofhandoutsbyyoungerschoolchildrenas a pedagogicalproblem. Scientificdevelopmentandachievements:  monographLP22772, 20-22 WenlockRoad, London, N1 7GU, 2018, volume 3, P.194–204.                                            ISBN-978-1-9993071-0-3                                                                   Includesbibliographicalreferencesandindex    http://www.sciemcee.org/librarybooks/london /theactualproblemsoftheworldtoday / html/                         Височан Л.М. Організація роботи молодших школярів з роздатковим матеріалом як педагогічна проблема. Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний  вектор / За наук. ред. д.п.н. Оліяр М.П., ДВНЗ «ПНУ ім. В.Стефаника»-Івано-Франківськ: Супрун В.П.,2018, С.96-110

Височан Л.М. Виховання аудіовізуальних і комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі  початкової  школи.// Впровадження інноваційної  освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат. За наук. ред. д.п.н. Оліяр М.П., ДВНЗ «ПНУ ім. В.Стефаника».- Івано-Франківськ: Супрун В.П.,2019, –С.105-119.

Височан Л.М. Роль екологічного виховання молодших школярів у процесі вивчення природознавчих предметів. «Вопросысовременной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. А.А.Еникеева]. – М.: Изд. Интернаука, 2019.Т.- 42. – С. 63-88.

  L. Vysochan .METHODOLOGIGAL PRINCIPLE OF FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE MORE  SCHOOLS.            LP22772. 20-22  WenlockRoad, London, N1. 7GU, 2019, volume 2, P.41-58

Височан Л.М. Використання аудіовізуальних і комп’ютерних технологій навчання на уроках у школі / Л.М. Височан, З.Ю. Височан, Ю.В. Ірхіна // «Вопросысовременной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н.Р. Красовской]. – М.: Изд. Интернаука, 2019. Т. 46. С.110-126.L.Vysochan.METHODOLOGIGAL PRINCIPLE OF FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE MORE  SCHOOLS .//LP22772. 20-22  WenlockRoad, London, N1. 7GU, 2019, volume 2, P.41-58                                                                                  ISBN 978-1-9993071-4-1                                                                               Includesbibliographicalreferencesandindex HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CENTER-OF-EURO-PEAN-ENTERPRISES-1861874677468477/                        

Статті:

Височан Л.М.Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчальної діяльності.//«Наука і освіта» : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Одеса -2017.-№12. -С.78-84.                                                              ISSN 2311-8466                                                                                                                                                           Веб-сайт:                                                                                                                                      http//scienceandeducation.pdpu.edu.ua/   «Наука і освіта» індексується в таких БД : ULRICHS WEB GlobalSerialsDirectory; AcademicResourceIndeks(ResearchBid):ERICHPLUS;OAJI;IndexCopernicus;Emerging SourcesCitationIndex(ESCI) byWebofScience

Височан Л.М.Шляхи формування бережливого ставлення до природи в учнів початкової школи.  //AllUkrainlanScientific-PracticalMagazine «PrincipalofSchoolLiceumGymnasium»- SpecialThematiclssue «HigherEducationofUkraineintheContxtofIntegrationintotheEuropeanEducationSpace» . -№6.-Book2.-VolumeIV (82).-К.: Gnosis,2018.- 418-421.                                                          ISSN-2309-7744 L.Vysochan «Mtthodical peculia-rities of using of gametech niqusat the lessons of natural scienceine lemen-taryschool».//            Координаты ВАК статьи -Проблемысовременногопедагогическогообразования. Сер. Педагогика и психология.-Сб.статей:-Ялта:РИО ГПА,2018.-Вып.61.Ч.4.-С.61-63.                                                                                    ISSN 2311-1305                                                                                       Подписной индекс в общеросийском каталоге «Роспечать»: 6496 PRIMUS INTER PARES        Височан Л.М. Теоретичні основи виховання еколо-гічної культури молодших школярів засобами краєзнавчого матеріалу. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. ПУ « Причорноморський науково – дослідний інститут економіки та інновацій». Одеса, 2018-№3. – С 87-95.                                              ISSN23115491                             Електронна сторінка видання- www.innovpedagogy.od.ua  

Височан Л.М. Підготовка майбутніх учителів до роботи в сільській малокомплектній школі.//НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ   ІМЕНІ  М. П. ДРАГОМАНОВА.Серія5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 64 : збірник наукових праць / М-во осві-ти та науки України.Нац. пед.ун-т імені М,П,Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018.С.33-39.  ISSN 2311-5491    

L.Vysochan. Regionalliteratureas a factoroffuturespecialists’ readingculturedevelopment: personalisticaspect,  Друк            Proceedingsofthe VI InternationalMultidisciplinaryScientificConference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019, Bulgaria, 24 AUG-2 SEPT 2019,  429-436.                                                                                                                                      LesiaVysochan.Nationalandpatrioticupbringindofthefourth-grateschoolchildrenbymeansofUkrainianstudiesintheprocessoflearningthesubjest «I amintheworld». Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету.Дрогобич, 2018, №6(173). С.75-80.

Тези доповідей на конференціях

Височан Л.М. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до викладання природознавства  в  малочисельній школі.//  Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону: Матеріали III Міжнародної науково –практичної конференції (Івано-Франківськ, 20-22 вересня2017 року). За заг. ред. М.П.Оліяр – Івано- Франківськ, НАIР,2017.-С14-16.

Височан Л.М.Педагогічні умови підвищення ефективності навчання засобами наочності на уроках природознавства у початковій школі.//Педагогічні науки LXXVI.-2017.-С. 82-85.

Височан Л.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до викладання природознавства в малокомплектних класах. //Internationalscientific-practicalconference «Personaly, familyandsociety: issueofpedagogy, politologyandsociology»: ConferenceProceedings, Lune 16-17, 2017. P. 26-29.

Височан Л.М.Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх вчителів до викладання природознавства в сільській малокомплектній школі. //Internationalscientificandpracticalconference “innovationsandmoderntechnologyintheeducationalsystem:contributionofPolandandUkraine”:ConferenceProceedings, May 5-6,2017.Sandomierz. 204 pages.С.26-29

L.Vysochan.Playas Means of Study of Educational« Scinse» inElementarySchool. // XVI Міжнародна конференція  з фізики технології тонких плівоктанапівсистем(присвячена пам,яті професора Дмитра Фреїка).Матеріали. / За заг.ред.проф.Прокопіва В.В.- Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,2017. –С 366-367.

Височан Л.М.Педагогічні засади використання проектних технологій на уроках природознавства в початковій школі.//Virtus: ScientificJournal/Editor-in-Chief M. A. Zhurba – July # 15. 2017.- C.78-81.             ISSN 2410-4388(Print)                            ISSN2415-3133(Online)                          http: virtus.conference-ukraine.com.ua   Підготовка майбутніх учителів до роботи в сільській малокомплектній школі //Инновационныеподходы в совре-меннойнауке:сб.ст.поматтериалам XXVIII Международнойнаучно – практичес-койконференции «Инновационныеподходы в современ-нойнауке». – №16(28).-М., Изд. «Интер-наука»,2018.-120-133с.                                                                                                                    ISSN 2587-8603                                                                                 internauka.org

Височан Л.М. Метод «Скрай-бінг» як засіб вив-чення   при-родни-чого матеріалу в початковій школі .//Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «НОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» , 16 травня 2018 р.- С.231-236.

  Vysochan L.PlayasMeansofStudyofEducational « Scinse» inElementarySchool. XVI Міжнародна конференція  з фізики технології тонких плівок та напівсистем(присвячена пам,яті професора Дмитра Фреїка).Матеріали. / За заг. ред. проф. Прокопіва В.В.- Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. С. 360.

Височан Л.М. Шляхи формування природознавчої компетентності молодших школярів на урокахприродозавства.// Proceedingsof XXXXII Internationalscientificconference «Placeofscienceinourlife».Morrisville, Lulu Press.,2019. С.51-59                                                                                                                                          Височан Л.М. Національно-патріотичне  виховання учнів 4 класу засобами українознавства у процесі вивчення предмету « Я у світі». Проблеми  та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний  університет   імені Василя Стефаника», Педагогічний  факультет, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019 С. 93-103

 Височан Л.М. Впровадження  інноваційних технологій в Концепцію Нової української школи на уроках природознавства. «Психологія і педагогіка в системі сучаcного гуманітарного знання XXI століття»: Збірник тез міжнародної науково-практичної  конференції: ( м.Харків, Україна,7-8 грудня 2018р.).У 2-х частинах.-Харків: Східно-українська організація   «Центр педагогічних досліджень», 2018.Ч.1.С.11-15.

L.Vysochan.Regionalliteratureas a factoroffuturespecialists’ readingculturedevelopment: personalisticaspect, Друк       Proceedingsofthe VIІnternationalMultidisciplinaryScientificConference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019, 24 AUG-2 SEPT 2019,  429-436.Bulgaria, InPress.

Участь у конференціях:

1)Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретико-прикладні аспекти  сучасної педагогічної науки і освіти: європейський вектор» (21 червня 2019р.,м.Івано-Франківськ). Тема «Освітньо -виховна пріоритетність екологічного виховання молодших школярів в гірському регіоні Українських Карпат».

2)Круглий стіл «Профорієнтаційна робота як науково-практична система підготовки особистості до свідомого вибору прфесії» (21 червня 2019р.,м.Івано-Франківськ).Тема «Профорієнтаційна агітаційно-роз’яснювальна робота в ЗОШ Жидачівщини».

3)Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретико-прикладні аспекти  сучасної педагогічної науки і освіти:європейський вектор»(21 червня 2019р.,м.Івано-Франківськ).Тема «Сучасні  інтерактивні підходи до формування конкурентноспроможного вчителя початкових класів».

4)Міжнародна науково-практична конференція «ГЕНІАЛЬНІСТЬ І ОБДАРОВАНІСТЬ:ПЕРСПЕКТИВИ ТВОРЧОСТІ В СИТУАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТУ» Тема: « РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ НА УРОКАХ    ПРИРОДНИЧИХ  ДИСЦИПЛІН».  :            ( 23 жовтня 2019 року, м. Київ)

5)Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ» Тема:« РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ». (27-28 листопада 2019 року. Полтава )

6)Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ». Тема: «ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МАЛОЧИСЕЛЬНІЙ ШКОЛІ» (27-28 листопада 2019 року. Полтава ).

7)Свідоцтво №В99-259678 участі  у вебінарі на тему: «Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей на уроках природничого циклу» (тривалість  2 академічні години)        https / /naurok.com.ua/webinar//link/99.

8)Сертифікат участі у роботі науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні аспекти сучас-ної педагогічної науки і освіти: європейський вектор» (21 червня 2019 р., м. Івано-Франківськ ).

9)CERTIFICATE NO 119-021 ThisistocertifythatparticipatedactivelyinInternationalacienttficconference «UNIVERSUM N VIII» (jan24.2019.Raleingh,USA) with u paper «НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ РОБОТИ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

10)CERTIFICATE ofparticipationThisdocumentcertifiesthat XVII INTERNATIONAL FREIK CONFERENCE ON PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS ISPTTFN- XVII  Yaremche,Ukraine,May 20-25,2019.

11)Свідоцтво № К6-259678 участі у конференції : « Інтерактивні інструменти, технології та методи в освіті». (10 академічних годин) (14.04.2019р.)                                                        https // naurok.com.ua /conference / link/6

12)Свідоцтво № К7-259678  участі у конференції : «Нова українська школа: досвід і  перспективи». (10 академічних годин) (18.05.2019р.)                                                        https // naurok.com.ua /conference / link/7                                                                                    13) Сертифікат участі  Тренінг-марафону «НАВЧАННЯ-ЯКІСТЬ-МОНІТОРИНГ»(18-20 листопада                               2019р.,м.Київ,Україна).

Назва гуртка: “Природа і ми”, “Ознайомлення з рослинним і тваринним світом своєї місцевості”.

Навчально-методичні розробки викладача:

  • “Основи природознавства” – навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Початкова освіта” першого курсу.
  • “Методика навчання освітньої галузі “Природознавство” в початковій школі” – навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Початкова освіта” третього курсу.
  • Викладач постійно вдосконалює методичні рекомендації щодо вивчення студентами різних тем з методики навчання освітньої галузі “Природознавство” та “Основ природознавства”