Замрозевич-Шадріна Світлана Романівна

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Замрозевич- Шадріна Світлана Романівна

Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога в закладах освіти. Пізніше отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Навчалася в аспірантурі, захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі у процесі фізичного виховання» та здобула ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

На даний час – доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

За час роботи на посаді доцента керує магістерськими дослідженнями, готує студентів до участі в роботі науково- практичних конференцій з подальшою публікацією спільних зі студентами наукових статтей.

Основні публікації:

 1. Замрозевич-Шадріна С. Р. Проблеми фізичного виховання та збереження здоров’я дітей у педагогічній спадщині В.Сухомлинського / С. Р. Замрозевич-Шадріна // Обрії. – 2013. – № 1 (36) – С.115-117.
 2. Замрозевич-Шадріна С. Р. Теоретичний аспект здоров’язбрігаючих педагогічних технологій / С.Р. Замрозевич-Шадріна // Педагогіка та психологія. Випуск 657. – Чернівці: Рута, 2013 р. – С.74-80.
 3. Замрозевич-Шадріна С. Р. Перспективи та шляхи формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / С.Р. Замрозевич-Шадріна // Педагогіка та психологія. Випуск 716. – Чернівці: Рута, 2014 р. – С. 64-68.
 4. Замрозевич-Шадріна С. Р. Проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку / С.Р. Замрозевич-Шадріна // Обрії. – 2014. – № 2 (39) – С.12-14.
 5. Замрозевич-Шадріна С. Р. Погляди на екологічне виховання дітей дошкільного віку / С.Р. Замрозевич-Шадріна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 158-161.
 6. Замрозевич-Шадріна С. Р. Погляди на формування здорового способу життя в сучасних закладах освіти / С.Р. Замрозевич-Шадріна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / За ред. Г.М.Арзютова К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 51-53.
 7. Замрозевич-Шадріна С. Р. Утвердження здорового способу життя в сім’ях дітей дошкільного віку / С.Р. Замрозевич-Шадріна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LXXII. – Слов’янськ : ДДПУ, 2015. – С. 260-264.
 8. Замрозевич-Шадріна С. Р. Підготовка фахівців до реалізації оздоровчої функції в умовах дошкільного навчального закладу / С.Р. Замрозевич-Шадріна // Педагогіка та психологія. Випуск 746. – Чернівці: Рута, 2015 – С. 43-48.
 9. Замрозевич-Шадріна С. Р. Рухова активність як основа всебічного розвитку дитини дошкільного віку / С.Р. Замрозевич-Шадріна // Обрії. – 2016. – № 1 (42) – С. 46-48.
 10. Замрозевич-Шадріна С. Р. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання шкільного курсу «Фізична культура» // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 27 (37) / ред. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 52-55.
 11. Замрозевич-Шадріна С. Р. Правильне харчування дитини дошкільного віку як запорука її здоров’я / С. Р. Замрозевич-Шадріна // Обрії. – 2017. – № 2 – С.114-117.
 12. Zamrozevuch-Shadrina S.R. THE ROLE OF THE MANAGER  IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATIONAL. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. Center of modern pedagogy « Learning Without Boarders» Canada). November28. Р.102-104.
 13. Замрозевич-ШадрінаС.Р.Здоров’язбережувальна компетентність учнів початкових класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / За ред. Г.М.Арзютова К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 42-46.    
 14. Замрозевич-ШадрінаС.Р.Проблеми валеологічного виховання учнів початкових класів. Обрії. 2018. № 2 (39). С.80-83. 
 15. Зарозевич-Шадріна С.Р. Оптимізація фізичного виховання дітей дошкільного віку та молодших школярів. Монографія. Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний вектор / За наук. ред. д.п.н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» –  Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – 376 с. –  С.110-116.
 16. Zamrozevuch-Shadrina S.R. THE VALUE OF NUTRITION FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. Center of modern pedagogy « Learning Without Boarders» Canada). 2019. February 31. Р. 95-97.
 17. Zamrozevuch-Shadrina S.R. FORMATION OF GENERAL ABILITY TO STUDY AT CHILDREN OF SIX YEARS OF AGE. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. Center of modern pedagogy « Learning Without Boarders» Canada). 2019. March 32. Р.52-53.
 18. Zamrozevuch-Shadrina S.R. TV INFLUENCE ON HEALTH OF CHILDREN   OF   PRESCHOOL AGE. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. Center of modern pedagogy « Learning Without Boarders» Canada). 2019. June35. Р.101-103.
 19. Замрозевич-ШадрінаС.Р. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації оздоровчої функції освіти засобами фізичної культури. Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») / за ред. Н. І. Луцан; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Педагогічний факультет, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти. Івано-Франківськ. С.33-38.
 20.  Zamrozevuch-Shadrina S.R. PECULIARITIES OF CONDUCTING PHYSICAL AND HEALTH WORK WITH JUNIOR SCHOOLCHILDREN. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. Center of modern pedagogy « Learning Without Boarders» Canada). 2020. June 45. Р.7074. 
 21. Zamrozevuch-Shadrina S.R. INFLUENCE OF NUTRITION ON BODY WEIGHT CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. Center of modern pedagogy « Learning Without Boarders» Canada). 2020. September  46. Р.7376. 

 22. Zamrozevuch-Shadrina S.R. SCHOOL DISADAPTATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. Center of modern pedagogy « Learning Without Boarders» Canada). 2020. October  47. Р. 8185. 
 23. Замрозевич-Шадріна С.Р.   ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ТА СТАНУ ЗДОРОВЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. IX Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 2-4 августа 2020 года Харьков. С.167-174.

 24. Замрозевич-Шадріна С.Р.   ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВʼЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. The 3rd International scientific and practical conference “Innovation in Science: Modern Challenges” (May 25-26, 2020) Littera Verlag, Munich, Germany. 2020. 280 p. Р. 132-137.

 25.  Замрозевич-Шадріна С.Р.   ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. The 8 th International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (July 5-7, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. 341 p.  С.144-150.
 26.  Замрозевич-Шадріна С.Р.   ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.  Проблеми   та   перспективи   реалізації   та впровадження    міждисциплінарних    наукових  досягнень: матеріали міжнародної наукової конференції (Т.2),12червня, 2020 рік. Київ, Україна:МЦНД. С. 41-44.

 27. Замрозевич-Шадріна С.Р.   УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА – НАШ ОБЕРІГ. Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 21 травня 2020 р. . / за наук. ред. д. пед. наук Н. І. Богданець-Білоскаленко (електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2020. С. 70-73.

 28.  Замрозевич-Шадріна С.Р.   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Збірник тез доповідейІІІ Всеукраїнськіоїнауковопрактичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторах», 06 листопада 2020 р., м. Мукачево: МДУ, 2020. С.112-114.

 29. Замрозевич-Шадріна С. Р. Підвищення рухової активності дітей дошкільного віку (методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» для студентів 4 курсу напряму підготовки «Початкова освіта» спеціалізації «Дошкільна освіта») / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2015. – 56 с.
 30. Замрозевич-Шадріна С. Р. Методичні рекомендації до проведення практичних, лабораторних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою» / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2015. – 80  с.
 31. Замрозевич-Шадріна С. Р. Запобігання плоскостопості дітей дошкільного віку (Методичні рекомендації для практичного використання під час педагогічної практики для студентів 4 курсу напряму підготовки «Початкова освіта» спеціалізації «Дошкільна освіта» / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2015. – 52 с.
 32. Замрозевич-Шадріна С. Р. «Рослинний світ навколо нас: дидактичні ігри для дітей дошкільного віку» (методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою» для студентів 3 курсу напряму підготовки «Початкова освіта» спеціалізації «Дошкільна освіта»)                                            /  С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2015. – 36 с.
 33. Замрозевич-Шадріна С. Р. «Художня праця» (методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни  «Художня праця з основами дизайну»)                              / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2016. – 90 с.
 34. Замрозевич-Шадріна С. Р. «Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників» / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2017. – 80 с.
 35. Замрозевич-Шадріна С. Р. Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Організація та управління дошкільною освітою в Україні»). Івано-Франківськ: «НАІР», 2019. 90 с.
 36. Замрозевич-Шадріна С. Р. Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка»). Івано-Франківськ: «НАІР», 2019. 90 с.

 Викладає навчальні дисципліни:

“Дошкільна педагогіка”, “Організація та управління дошкільною освітою в Україні”, “Методика навчання освітньої галузі “Здоров’я та фізична культура”, “Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти дітей дошкільного віку”.

Навчально-методичні розробки викладача:

 1. Замрозевич-Шадріна С. Р. Підвищення рухової активності дітей дошкільного віку (методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» для студентів 4 курсу напряму підготовки «Початкова освіта» спеціалізації «Дошкільна освіта») / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2015. – 56 с.
 2. Замрозевич-Шадріна С. Р. Методичні рекомендації до проведення практичних, лабораторних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою» / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2015. – 80  с.
 3. Замрозевич-Шадріна С. Р. Запобігання плоскостопості дітей дошкільного віку (Методичні рекомендації для практичного використання під час педагогічної практики для студентів 4 курсу напряму підготовки «Початкова освіта» спеціалізації «Дошкільна освіта» / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2015. – 52 с.
 4. Замрозевич-Шадріна С. Р. «Рослинний світ навколо нас: дидактичні ігри для дітей дошкільного віку» (методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою» для студентів 3 курсу напряму підготовки «Початкова освіта» спеціалізації «Дошкільна освіта»)                                            /  С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2015. – 36 с.
 5. Замрозевич-Шадріна С. Р. «Художня праця» (методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни  «Художня праця з основами дизайну»)                              / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2016. – 90 с.
 6. Замрозевич-Шадріна С. Р. «Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників» / С. Р. Замрозевич-Шадріна. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2017. – 80 с.
 7. Замрозевич-Шадріна С. Р. Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Організація та управління дошкільною освітою в Україні»). Івано-Франківськ: «НАІР», 2019. 90 с.