Качак Тетяна Богданівна

доктор філологічних наук, професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНауково-педагогічна діяльність Підвищення кваліфікаціїКонтакти

Тетяна Богданівна Качак – доктор філологічних наук, професор кафедри фахових методик і технологій  початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, лауреат в номінації «Молодий вчений року» (2012 р.). Експерт і член журі у номінації «Література для дітей та юнацтва» літературних конкурсів і премій («Великий Їжак», «Коронація слова», «Кальміус», книжкова премія «Еспресо: вибір читачів»), автор і організатор проектів з промоції дитячого і юнацького читання («Творче інтерактивне читання», «Літературна кавалєрка», «Коло книжки» та ін.).
Авторка монографій “Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст.”, «Художні особливості жіночої прози 80-90-х років ХХст.», збірника наукових та науково-методичних статей «Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти», підручників “Українська література для дітей та юнацтва”, “Зарубіжна література для дітей” (у співавторстві), навчально-методичних посібників для студентів «Актуальні проблеми сучасної української літератури», «Літературна освіта молодших школярів», “Дитяча література”, “Методика навчання літературного читання” та ін., численних публікацій літературознавчого, науково-методичного та літературно-критичного характеру у фахових та періодичних виданнях, виданнях інших держав, збірниках матеріалів конференцій, вісниках «Література. Діти. Час».
Голова Івано-Франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва.

У межах робочого часу Тетяна Качак проводить науково-дослідну роботу «Проблеми дослідження літератури для дітей та юнацтва» (державний реєстраційний номер у МОН України 0116 U 003616). У її доробку – курси лекцій та навчально-методичне забезпечення до дисциплін «Дитяча література», «Зарубіжна дитяча література», «Літературна освіта молодших школярів», “Дитяча література з методикою навчання літературного читання”.

Тема наукового дослідження – “Художні особливості сучасної української прози для дітей та юнацтва”, “Літературна освіта та дитяче читання”.

Об’єкт наукових зацікавлень – українська та зарубіжна література для дітей; компаративний аналіз національних літератур для дітей.

Напрям досліджень літератури для дітей – теорія, історія та критика літератури для дітей.

Контекст дослідження – літературознавчий, педагогічний.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=G6yFy5QAAAAJ&hl=uk

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6863-1736

google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&imq=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA&user=G6yFy5QAAAAJ

https://vnadurak.academia.edu/TetianaKachak

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Kachak

Монографії  

 1. Качак Т. Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст.  Київ: Академвидав, 2018. 320 с. (Серія «Монограф»)
 2. Качак Т. Художні особливості жіночої прози  80-90-х років ХХ ст. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. 192 с.

 

Підручники і посібники

 1. Качак Т. Б. Українська література для дітей та юнацтва: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2016. 352 с.
 2. Качак Т. Б., Зарубіжна література для дітей: підручник / Т. Б. Качак, Л. М. Круль.  К.: Академвидав, 2014.  416 с.
 3. Качак Т. Б. Методика навчання літературного читання. Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2018 р. 200 с.
 4. Качак Т. Дитяча література. Навчально-методичний посібник / Т. Б. Качак, Л. М. Круль.  Івано-Франківськ: Тіповіт, 236 с.
 5. Качак Т. Б., Круль Л. М. Дитяча література з методикою навчання літературного читання. Методичні рекомендації. Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2018 р.  48 с.
 6. Качак Т. Круль Л. Дитяча зарубіжна література. Методичні рекомендації до практичних занять.  Івано-Франківськ, 2013.- 48 с.
 7. Качак Т. Б. , Круль Л. М. Дитяча література: Методичні рекомендації до практичних занять. 2-ге вид., переробл. і доп.  Івано-Франківськ, 2013. 48 с.
 8. Качак Т. Б. Літературна освіта молодших школярів: Навчально-методичний посібник.  Івано-Франківськ, 2011.  44 с.
 9. Круль Л. М., Качак Т. Б. Дитяча література: Методичні рекомендації до практичних занять.  Івано-Франківськ, 2011.  40 с.
 10. Качак Т., Круль Л. Зарубіжна дитяча література: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. – 92с.

Окремі видання

 1. Качак Т. Дитяча література в незалежній Україні: тенденції розвитку, яскраві постаті, знакові тексти. Бібліотечка «Дивослова». 2015. № 4. 64 с.
 2. Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання  у контексті сучасної літературної освіти: зб. наук.-метод. ст. Ів.-Франківськ: Тіповіт, 2013. 132 с.

Статті у фахових виданнях України

 1. Качак Т. Б., Круль Л. М. Змістові та методичні аспектив вивчення дисципліни «Виразне читання» студентами педагогічних спеціальностей. Гірська школа Українських Карпат. 2020. Вип. 22. С. 105 – 111. (фахове видання категорія Б) DOI: https://doi.org/10.15330/msuc.2020.22.105-111
 2. Качак Т. Б. Інструменти конструювання автобіографії дитинства (на матеріалі повісті «Потерчата» Володимира Рутківського). Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство, 2020, вип. 1(95). С. 70 – 95 (фахове видання категорія Б) http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/literature/article/view/3159
 3. Качак Т., Круль Л. Література для дітей і дитяче читання в Новій українській школі.  ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ.  2018.  №18.    С. 164 – 170.  Наукове фахове видання з педагогічних наук. Index Copernicus International. doi: 10.15330/msuc.2018.18.169-174
 4. Качак Т. Б. Галерея характерів у сучасній шкільній прозі: психологічно-наративний вимір. Дитинство і література: поетика, методика, дидактика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ ім.. І. Франка, 2018. – 124. С. 33-37.
 5. Качак Т. Б. Особливості жанрової системи сучасної української прози для дітей та юнацтва. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Ів.-Франківськ,  2017.  № 4 (40), 2018. № 3 (47). С. 229–240.
 6. Качак Т. Сучасна українська реалістична проза для підлітків: зміна естетичної парадигми. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 67. Частина 2. Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2018. С. 202–211.
 7. Качак Т. Дослідження літератури для дітей та юнацтва: наратологічний підхід. Наукові записки. Вип. 162. Серія: філологічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С.127–138.
 8. Качак Т. Б. Сучасна проза для дітей та юнацтва: гендерно симетричний формат. Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки.  Серія: Філологічні науки. 2017. № 11–12 (360 – 361). С. 45–53.
 9. Качак Т. Б. Література для дітей та юнацтва: проблеми методології дослідження. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. 2017.  Вип. 10.  С. 22–34.
 10. Качак Т. Концепти маскулінності у пригодницькій прозі для юних читачів. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Ів.-Франківськ, 2017. № 3 (39). С. 188–200.
 11. Качак Т. Мовностилістичні особливості художніх і літературознавчих текстів Оксани Лущевської. Лінгвостилістичні студії: наук. журн./[редкол.: C. К. Богдан]. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. Вип. 5. С. 68–82.
 12. Качак Т. Діти перехідної епохи у сучасній українській літературі для юних читачів. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Ів.-Франківськ, 2016. № 2 (34). С. 362–372.
 13. Качак Т. Типологія дитячих образів у сучасній українській реалістичній прозі для підлітків. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Ів.-Франківськ, 2015.  № 2 (30). С. 322–336.
 14. Качак Т. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. Українська література в загальноосвітній школі. 2015. №3. С. 22–24.
 15. Качак Т. Краєвиди з дитинства: місце і простір у сучасній українській прозі для дітей. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Ів.-Франківськ, 2014. № 2 (26).  С. 160–177.
 16. Качак Т. Б. Подолання тематичних табу у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: постколоніальна практика. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 228. Т. 240. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. С. 51–58.
 17. Качак Т. Тема втраченого дитинства у сучасній прозі для дітей та юнацтва (на матеріалі автобіографічної прози В. Рутківського). Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2013 – 2014. Вип. 40–41. С.113–119.
 18. Качак Т. Дискурс дитинства у творах Василя Стефаника: рецептивно-естетичний аспект. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Вип. 34–35. С. 61–68.
 19. Качак Т. Б. Комунікація дитини і світу в художньо-біографічній прозі для дітей (на матеріалі книги «Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур, Чарлі Чапліна»). Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст./ [гол.ред. В. А. Зарва]. Бердянськ: БДПУ, 2012.  Вип. ХХVІ. Ч. І.  С. 193–201.
 20. Качак Т. Сучасні художньо-біографічні оповідання для дітей: особливості поетики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.  2011. № 19 (230). С. 91–95.
 21. Качак Т. Б. Жанр художньої біографії у сучасній літературі для дітей (на матеріалі книжки «Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла- Ґустава Юнґа, Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну» із серії «Життя видатних дітей»). Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2010. Вип. 27–28. С. 221–227.
 22. Качак Т. Розгортання міських топосів у зарубіжній дитячій літературі. Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст./ [гол.ред. В. А. Зарва].  Бердянськ: БДПУ, 2010. Вип. ХХІІІ.  Ч. ІV. С. 189–197.
 23. Качак Т. Сучасна українська дитяча література: аспекти гендерної інтерпретації. Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст./ Відп. ред. В. А. Зарва. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», 2009. Вип. ХХ: Лінгвістика і літературознавство. С. 424–435.
 24. Качак Т., Круль Л. Література для дітей і дитяче читання в Новій українській школі.  ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ.  2018.  №18.    С. 164 – 170.  Наукове фахове видання з педагогічних наук. Index Copernicus International. doi: 10.15330/msuc.2018.18.169-174 Index Copernicus

 Наукові статті у виданнях України,

що включені до міжнародних наукометричних баз, та інших держав

 1. Качак Т. Художня репрезентація автобіографічної пам’яті у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. Slavica Wratislaviensia. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć. Tom 173. 2021. С. 278 – 286. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.23 Index Copernicus
 2. Качак Т. Еволюція української прози для дітей та юнацтва під впливом зарубіжної літератури. UKRAIŃSKIE ŚWIATY  DZIECIŃSTWA I MŁODOŚCI.  Pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2020. Т. XVI.  С. 70-92
 3. Качак Т. Танатичні мотиви у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. (Tetiana Kachak. Thanatos motifs in contemporary Ukrainian prose for children and young adult). Slavica Wratislaviensia. WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. 168.  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. Р. 207-217. (AUWr No 3875 DOI: 10.19195/0137-1150.168.17) Index Copernicus
 4. Kachak T., Blyznyuk T. Contemporary Ukrainian Literature for Children and Youth in the Context of Multiculturalism as an Edukational Practice. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol 5, №1. 2018. P. 128–135 (URL: http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu/article/viewFile/2814/2942)
 5. Kachak T. The Theme of Death in Ukrainian Literature for Children:  Artistic Peculiarities (based on Halyna Kyrpa’s story My Dad Has Become a Star). Studia polsko-ukrainskie. Nr 5. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. S. 161–174. Index Copernicus International.
 6. Kachak T. Children of the Post-communist Period in Contemporary Ukrainian Literature for Young Readers. «Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia».  7/2017, Special Issue, vol. II, Post-Communist Children’s Cultures in Central, Eastern and Southeast Europe. P. 35– 48. Index Copernicus International. DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.2(7).3
 7. Kachak T. B. Proza dla młodzieży Iryny Wilde i jej wspolczesne kontynuacie. Wspólnota wyobrażona Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945. / Pod redakcja Grażyny Borkowskiej, Iwony  Boruszkowskiej і Katarzyny Nadanej-Sokołowskiej. Warszawa: IBL Instytut Badań Literackich PAN, 2017. S. 173–188.
 8. Качак Т. Б. Сучасна українська література для дітей як зміст літературної освіти. Гірська школа українських Карпат. 2017. №17. С. 161–165. Index Copernicus International. DOI: 10.15330/msuc.2017.17.161–165.
 9. Kachak T. B. Rolan Bart’s Concepts and Ideas in the Research Context of the Literature for Children and Youth. SWorld Journal, Issue №11, Vol.15. Philosophy and Philology (Scientific world, Ivanovo, 2016). URL: https://www.sworld.com.ua/e-journal/j1115.pdf  (date: 8. 12. 2018). Р. 39–44. Article j1115-009
 10. Качак Т. Дослідження літератури для дітей та юнацтва: методологічна плятформа та інтерпретаційні стратегії. Spheres of Culture / Ed. By Ihor Nabytovych. Lublin, 2016, Vol. 15. P. 41–47.
 11. Качак Т. Актуальні проблеми дослідження сучасної української прози для дітей та юнацтва. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno, 2015.  С. 113–120.
 12. Качак Т. Дискурс дитинства у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: рецептивно-естетичний аспект. Metamorfozywewspolczesnej  literaturzeukrajinskiej. Метаморфози в сучасній українській літературі. / За ред. П. Олеховської, М. Замбжицької та К. Якубовської-Кравчик. Варшава – Ів.-Франківськ, 2014.  С. 298–313.
 13. Качак Т. Танатичні мотиви у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. (Tetiana Kachak. Thanatos motifs in contemporary Ukrainian prose for children and young adult). Slavica Wratislaviensia. WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. 168.  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. Р. 207-217. (AUWr No 3875 DOI: 10.19195/0137-1150.168.17) Index Copernicus

Додаткові публікації

 1. Качак Т. Б. Промоція дитячої книжки і читання у контексті підготовки майбутніх педагогів. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»  (12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя) 2020. № 1 (38). URL: https://drive.google.com/file/d/1hsFXGmhlSLfqa2P1IDLnix04eQzHzxKt/view
 2. Качак Т. Б. Тема спорту в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: гендерні аспекти. «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі»: [зб. наук.матеріалів конференції (Бердянськ, 24 – 25 вересня 2020 р.]/ [гол. ред. О. П. Новик]. Бердянськ: БДПУ, 2020. 190 с. С. 61 – 63.
 3. Качак Т. Б. Сучасна літературна казка: ціннісний аспект. «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст»: Програма і тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 року). Харків. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. 106 с.
 4. Качак Т. Нестайкові традиції у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. Дивосвіт Нестайкових пригод: до 90-річчя від дня народження: матеріали Всеукраїнського круглого столу для організаторів дитячого читання/ Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. Київ, 2020. С. 53 – 62. http://www.chl.kiev.ua/mbm/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8/2020/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85.pdf
 5. Качак Т. Б. Розгадати таємницю авторки (рец. на кН. «Ужалений зрадою» Олени Рижко. Буквоїд. URL.: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2020/11/08/101218.html
 6. Качак Т. Дитина-читач і специфіка рецепції як оптика дослідження літератури для дітей та юнацтва. Окриленість словом: збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба / Відп ред.., упоряди. Роман Піхманець. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. 684 с. С. 247 – 256.
 7. Качак Т. Мариністика в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 26 – 27 вересня 2019 р.) / гол.ред. О. П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2019. 148 с. – С. 55 – 57.
 8. Качак Т. Науково-художній світ Степана Хороба. Степан Хороб: дорога до слова. Збірник матеріалів з нагоди 70-ліття / Упоряд. С. І. Хороб. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківська обласна організація Національної спілки письменників України, Івано-Франківський осередок НТШ в Україні. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. 452 с. С. 197 – 215
 9. Качак Т. Б., Круль Л. М. Змістові та методологічні аспекти формування літературної компетентності майбутнього педагога Нової української школи. Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») / за ред. Н. І. Луцан; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Педагогічний факультет, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. 144 с. С. 36 – 41.
 10. Качак Т. Проза Степана Процюка  для дітей та юнацтва. Дивослово.  2018.  № 5. С. 49–56.
 11. Качак Т. «Дівчачі тексти»: фемінний дискурс у сучасній українській прозі для юних читачів. Слово і час.  2017.  № 4 (676).  С. 79–89.
 12. Качак Т. Студії Любові Кіліченко і теоретичні засади вивчення української літератури для дітей та юнацтва. «І все життя – подвижництво у рідному слові…». Статті, дослідження, спогади про професора Любов Миколаївну Кіліченко.  Ів.-Франківськ: Місто-НВ, 2017.  С. 161–169.
 13. Качак Т. Дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти. Рідна мова. Освітній журнал фонду Просвіта та об’єднання українців у Польщі.  Польща: м. Валч. 2016. № 25. С. 48–53.
 14. Качак Т. Художні особливості образу дитини у сучасній українській реалістичній прозі для дітей. Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва.  Вип. 5. Львів: 2016. С. 53–69.
 15. Качак Т. Сучасна література для дітей та юнацтва і її роль у формуванні національної пам’яті. Матеріали третьої міжнародної наукової конференції «Співпраця України з Литвою в умовах російської загрози. URL: http://nato.pu.if.ua/old/1/3-2015.pdf. С.32 – 44 (дата звернення: 12.12.2018)
 16. Качак Т. Сучасні письменники Прикарпаття – дітям: проблематика, сюжети, образи. Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Зб. наук. пр. Ів.-Франківськ: ІНІН, 2015.   С. 376–383.
 17. Качак Т. Б. Інтерпретація проблеми насилля у сучасній літературі для дітей: авторська позиція та читацька рецепція. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей:зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф. / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. Тернопіль: Вид-во «Стереоарт», 2014. С. 183–185.
 18. Качак Т. Б. Поетика текстів для дітей Оксани Думанської. Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Зб. наук. пр. Ів.-Франківськ: НАІР, 2014. С. 144–149.
 19. Качак Т. Література для дітей та юнацтва у 20-х роках ХХ століття. Дивослово. 2014.  № 11 (692). С. 46–53.
 20. Качак Т. Літературна освіта в Україні: промоція дитячої книги і читання. Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. Рівне: Дятлик М., 2013. С. 239–246.
 21. Качак Т. Художні особливості історичної прози для дітей і підлітків Володимира Рутківського. Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Зб. наук. пр. Ів.-Франківськ: НАІР, 2013.  С. 7–12.
 22. Качак Т. Література для дітей на Прикарпатті. Ключ. URL:  http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/167 (дата звернення: 12.12.2018)
 23. Качак Т. Література для дітей на Прикарпатті. Продовження. Ключ.  URL:  http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/177 (дата звернення: 12.12.2018)
 24. Качак Т. Б. Інтерпретаційні аспекти художніх текстів для дітей. Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філолог. науки): № 4 / редкол.: Бондарева О. Є., Борисенко К. Г., Буніятова І. Р. [та ін.].  К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. С. 62–65.
 25. Качак Т. Традиції історико-літературних епох у сучасній українській літературі для дітей. Време и история в славянските езици, літератури и культури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Том ІІ. Литературознание. Фолклор. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2012.  С. 71–78.
 26. Качак Т. Б. Сучасна українська проза для дітей: жанровий аспект. Детская литература в культурном пространстве современности: образы, проблемы, жанры: Мат-лы междунар. науч.-теорет. конф. Караганда: Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011.  С. 33–38.
 27. Качак Т. Б. Методика аналізу художніх текстів у процесі вивчення курсу «Зарубіжна дитяча література»: проблеми і перспективи. Викладання зарубіжної літератури: Проблеми та досягнення. Султанівські читання: Збірник статей. / Відп. ред. В. Г. Матвіїшин.  Ів.-Франківськ, 2010. Вип. 1.  С. 48–57.
 28. Тетяна Качак. “Дитина і книгочитання” у сучасному світі знань: актуальні проблеми [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.urccyl.com.ua/index.php?option=com_content&;view=article&id=88%3A-q-&catid=7%3Apubiltsystychni&Itemid=29&lang=uk
 29. Качак Т. Б. Французька поезія для дітей в українських перекладах / Т. Б. Качак // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С . 29 – 34 .
 30. Качак Т. Б. Зарубіжна дитяча література: основні аспекти вивчення // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С . 125 – 131.
 31. Качак Тетяна. “Література. Діти. Час – 2010” – проект Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва / Т. Качак. // Українська мова та література: Всеукраїнська газета для вчителів. – Київ : Шкільний світ. – С. 12 – 14

Рецензії та літературно-критичні матеріали

 1. Качак Т. Б. «Леприкони» Валентини Захабури: шкільна повість з новими акцентами. Буквоїд. URL.: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2019/10/22/114344.html (дата публікації 22.10.2019)
 2.  Качак Т. Б. «Мишоловка» Олени Рижко: інструкція не до дії. Буквоїд. URL.: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2019/10/03/102731.html
 3.  Коли оживає музей. Історико-пригодницькі мандрівки з героями Олександра Гавроша. URL.: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2019/12/29/215652.html
 1. Качак Т. Б. «16 весна» Василя Теремка. Характери юних. URL.:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/05/14/194617.html Качак Т. Повість Степана Процюка про любов як світло світу (Рец. На книгу С. Процюка «Сорок цистерн любові). URL.:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/07/03/070909.html
 2. Качак Т. Любов віч-на віч: «доросла» версія (рец. на збірку «Любов така»). URL.:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/07/25/073931.html
 3. Качак Т. Відверто про почуття (рец. на книгу М. Морозенко «Я закохалася»). URL.:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/07/11/073502.html
 4. Качак Т. Світ волоцюг: сподіватися, щоб жити (рец. На повість О. Сайко «Волоцюги»). URL.:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/11/24/071817.html
 5. Качак Т. Б. «Самійло» Ярослава Яріша: репрезентація традиції історичної прози для юних читачів. URL.:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/10/12/073336.html
 6. Качак Т. Б. «Дівчина з міста» Олени Рижко: Google ТАК не розкаже. URL.:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/10/03/071614.html
 7. Качак Т. Б. Радянські 70-ті: конфлікти й катастрофи людської душі у знаковому романі Степана Процюка. URL.:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/09/25/071413.html
 8. Качак Т. Б. Любити у шістнадцять (Рец. На Степан Процюк. Полянами і хмарочосами. – Вінниця: Видавництво «Теза», 2016. – 156 с.) [Електронний ресурс]. / Т. Б. Качак – Режим доступу до статті: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/10/07/081310.html
 9. Качак Т. Дівчачі історії (рец. На книгу «Чат для дівчат»). URL:   http://www.barabooka.com.ua/divchachi-istoriyi/
 10. Качак Т. Б. «Не-Ангел» Сергія Гридіна: про підлітків і для них (рец. На книгу Сергія Гридіна «Не Ангел»). URL:   http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/441
 11. Качак Т. «Це роман про дитину, але він не лише для дітей» (рец. На книгу О. Слоньовської «Дівчинка на кулі»). URL: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/268
 12. Качак Т. Б. Світ дитини у книжковій палітурці (Огляд книг видавництва «Світ дитини»). URL:  http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/197

 

Участь у конференціях

2019 р.

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Filozofia bycia i przetrwania w ego-dokumentach pisarzy, malarzy і filmowców ukraińskich (od czasów Orlika do współczesnych)» (9 листопада, Варшава). Тема: Філософія буття дитини й автобіографія дитинства у повісті-сповіді Володимира Рутківського.
 2. ХІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття» (3-4 жовтня, 2019, м. Львів). Тема: Еволюція української прози для дітей та юнацтва під впливом зарубіжної літератури.
 3. Міжнародна наукова конференція ««Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі» (26 – 27 вересня, 2019, м. Бердянськ). Тема: Мариністика в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва.
 4. IRSCL Congress 2019: Silence and Silencing in Children’s Literature (14-18.08.2019, Стокгольм, Швеція). Тема: Speaking about ‘unspeakable’: school bullying in Australian and Ukrainian YA novels
 5. Konferencja Naukowa «Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości» (10 czerwca 2019, Warszawa). Тема: Дорослішання та ґендерна ідентичність юних героїв у сучасній українській ґендерно симетричній прозі про і для підлітків
 6. IV Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи» (7-9 червня 2019 р., м. Луцьк). Тема: «Стилістична організація сучасних прозових текстів для дітей»
 7. ХІІІ Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza  WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. PAMIĘĆ (16-17. 05., Wrocław). Тема: Художня репрезентація автобіографічної пам’яті у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва
 8. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні» (18 квітня 2019 р., м. Старобільськ). Тема: «Нові тематичні орієнтири сучасної української прози для дітей та юнацтва»
 9. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (11 квітня 2019, м. Івано-Франківськ). Тема: «Змістові та методологічні аспекти формування літературної компетентності майбутнього педагога Нової української школи».
 10. І Всеукраїнська науково-методична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у контексті становлення Нової української школи» (5 квітня 2019 р., м. Луцьк)
 11. Звітна наукова конференція викладачів та аспірантів Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.  (березень, 2019 р.).

2018 р.

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика»  (18-19 жовтня 2018 р., м. Львів, ЛНУ ім.. І. Франка). Тема: Тенденції розвитку сучасної української прози для дітей та юнацтва
 2. Міжнародний симпозіум «Діалог славістів на початку XXI століття» (VII) (17–19 травня 2018 р.,  м. Клуж-Напока, Румунія). Тема: Сучасна українська проза для дітей та юнацтва: жанрово-тематичний аспект
 3. International MAG Convention “The Image of the Self” (27 – 29.06, 2018) , м. Львів, УКУ. Тема: Images of children and their behavior patterns in contemporary Ukrainian literature for children and youth
 4. Звітна наукова конференція викладачів та аспірантів Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.  (лютий 2018 р.). Тема: Проблема героя у сучасній українській літературі для дітей: методика опрацювання теми у межах інтегрованого курсу «Дитяча література та методика літературного читання»

2017 р.

 1. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – Tanatos” (Вроцлав, 11-12 травня, 2017 р.) Тема: Танатичні мотиви у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва»
 2. Всеукраїнська наукова конференція «Генераційний феномен як бунт і де (кон)струкція» (Львів, 27-28 квітня 2017 р, Львівський національний університет імені Івана Франка). Тема: Сучасна українська реалістична проза для підлітків: зміна естетичної парадигми
 3. 18.                       Міжнародний семінар «Edukacja w okresie przemian» (Краків, Uniwersytet Pedagogicznyj  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 20 квітня). Тема: Літературна освіта в Україні: сучасні тенденції
 4. Звітна наукова конференція викладачів та аспірантів Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.  (лютий 2016 р.). Тема: Дослідження літератури для дітей та юнацтва: гендерний підхід.
 5. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи розвитку (Луцьк, 2017, 2-4 вересня). Тема: Сучасна українська проза для дітей та юнацтва: лінгвостилістичний аспект.
 6. Міжвишівські наукові читання “УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ: ПАРАДИГМИ, НАПРЯМКИ, ПРОБЛЕМИ” (до 80-річчя від дня народження В. Ф. Шевченка) (Запоріжжя, 10.10. 2017). Тема: «Автор-текст-читач» як оптика досліджень літератури для дітей та юнацтва
 7. Всеукраїнська наукова конференція «Богдан Лепкий та його роль у розвитку української національної культури» (Бережани, 9 листопада 2017 р. ). Тема: Твори Богдана Лепкого у каноні української літератури для дітей та юнацтва
 8. Конференція “Проблеми відображення національних спільнот України у вітчизняній книзі для дітей” (Київ, 27.10.2017). тема: «Про що мовчить сучасна українська дитяча книжка»
 9. ІІІ Регіональна науково-практична конференція «Особистість в історії та літературі» (Івано-Франківськ, 23.11.2017). Тема: «Володимир Рутківський – творець історико-національного дискурсу в літературі для дітей та юнацтва»
 10.  Всеукраїнська наукова конференція  (Х щорічні Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка» (Київ, 08.12.2017). Тема: Традиції поетики Бориса Грінченка у  сучасній українській прозі для дітей

2016 р.

 1. Четверта Міжнародна наукова конференція “СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЛИТВОЮ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЗАГРОЗИ” (присвячена Дню відновлення незалежності Литовської держави) 14-19 лютого 2016 року Каунас-Вільнюс (Литовська Республіка) Тема: MODERN UKRAINIAN LITERATURE FOR TEENAGERS IN THE CONTEXT OF INFORMATION-PSYCHOLOGICAL SECURITY OF PERSONALITY
 2. Звітна наукова конференція викладачів та аспірантів Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.  (березень 2016 р.). Тема: Проблема героя у сучасній реалістичній прозі для підлітків.
 3. VII Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час». Наукова конференція «Сучасна дитяча література: напрямки досліджень, тенденції, проблеми», м. Київ, 7-8 квітня 2016 р. Тема доповіді: Критична рецепція сучасної літератури для дітей та юнацтва: проблеми і перспективи.
 4. Konferencja polsko – ukraińska «Wspólnotawyobrażona. PisarkiEuropy Środkowejwobecproblemówliterackich, społecznychipolitycznychlat 1914-1944/1945» (Warszawa-Lwów-Kijów, 21 i 22 kwietnia 2016 roku). Тема: Модерні тенденції міжвоєнної прози Ірини Вільде у сучасній українській літературі для дітей та юнацтва, [Zachodnio-ukraińska młodzież epoki międzywojnia w prozie Iryny Wilde: tradycje literackie i modernistyczne poszukiwania]
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «…І все життя – подвижництво»: філологічні студії Любові Кіліченко», присвячена пам’яті професора Л. М. Кіліченко (м. Івано-Франківськ, 23 травня 2016 р.). Тема: Студії професора Любові Кіліченко і теоретичні засади вивчення української літератури для дітей та юнацтва
 6. Всеукраїнська наукова конференція «Творчість Василя Стефаника і українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття» (м. Івано-Франківськ, 12-13 травня 2016 р.). Тема: Традиції Василя Стефаника у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури й культури» (м. Ізмаїл, 27 травня 2016 р.). Тема: Сучасна  українська проза  для дітей та юнацтва  у світлі гендерних теорій: автор-герой-читач
 8. Міжнародна наукова конференція «Універсум Лесі Українки: людина, культура, націософія» (Східноєвропейський національний університет ім.. Лесі Українки, м. Луцьк – с. Світязь, 28-30 червня 2016 р.). Тема: Традиції Лесі Українки у сучасній літературі для дітей і юнацтва
 9. Children and War: Past and Present. Third international multidisciplinary conference. Salzburg, 13 – 15 July 2016. Тема: Children and war in the Ukrainian children’s literature. з Уляна Баран
 10. Міжнародна наукова конференція «Мільйони історій: поетика пригод  у літературі та медіа» (м. Бердянськ, 22-23 вересня). Тема: Реалістичний та фантастичний аспекти у сучасній українській пригодницькій прозі для дітей та юнацтва
 11. ІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Модернізація мовно-літературної освіти у початковій школі: надбання, пошуки та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 29 вересня, 2016 р.). тема: Українська література для дітей та юнацтва у контексті сучасної літературної освіти
 12. Всеукраїнська наукова конференція ,,Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку” (м. Старобільськ, 11 жовтня 2016 р.). Тема: Дослідження сучасної української прози для дітей та юнацтва: актуалізація критичних підходів».

Тетяна Качак читає курс «Дитяча література та методика навчання літературного читання», керує курсовими та магістерськими роботами.

У 2020 році провела відкриті заняття з “Дитячої літератури та методики навчання літературного читання”:

 1. Інтегроване заняття міжкультурної взаємодії «Казки народів світу. Традиції дитинства» (спільно з доц. Тетяною Близнюк та доц. Наталею Литвин) (4.03.2020)

https://ciot.pnu.edu.ua/2020/03/06/news_28/

https://pnu.edu.ua/blog/2020/03/05/19160/

https://www.youtube.com/watch?v=QpcmnBVtY_E

 1. Лекція-конференція «Творча робота молодших школярів на осевої прочитаного тексту: мій перший практичний досвід» (3.03.2020)
 2. Зустріч з Наталею Марченко (21.04.2020)
 3. Майстер-клас «Інтерактивні плакати – інструмент формування літературної компетентності молодших школярів» (5.05.2020)
 4. Літературну академію (з нагоди 80-ліття Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» (14.05.2020)
 5. Онлайн-аукціон методичних ідей «Інтегровані та нестандарні уроки літературного читання» (2.06.2020)
 6. Оксфордські дебати «Чи потрібна інтеграція предметів у НУШ» (21.10.2020)
 7. Зустріч з Наталею Богданець Білоскаленко. Тема заняття “Зміст і завдання сучасної літературної освіти у НУШ. Сучасна практика укладання підручників з української мови і читання для молодших школярів” (24.09.2020).

https://www.youtube.com/watch?v=CqMXdnEGY5I&t=586s

https://www.youtube.com/watch?v=9xWOys22lyI&t=1166s

 1. Презентація педагогічних ідей студентами 3 курсу. Тема заняття «Формування читацької компетентності молодших школярів” (4.11.2020).

 

 

У 2019 році провела відкриті заняття:

 • Бінарну лекцію візуалізацію з елементами інтерактиву «Українська дитяча література на сучасному етапі. Літературознавча компетенція молодших школярів»

 • Інтерактивне практичне заняття-квест «Українська поезія для дітей. Формування літературознавчої компетентності молодших школярів»

На кафедрі фахових методик і технологій початкової освіти Тетяна Качак створила і керує студентським науковим гуртком «Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва». У межах роботи гуртка студенти готують проекти і пишуть наукові роботи, присвячені проблемам інтерпретації сучасної дитячої літератури, розвитку дитячого читання, методики навчання літературного читання, промоції дитячої книги та ін.  Результатами наукової роботи зі студентами є участь членів гуртка у наукових конференціях, науково-методичних семінарах, опубліковані статті у збірниках наукових праць («Актуальні проблеми мовно-літературної освіти та художньо-естетичного розвитку молодших школярів», «Інформаційний бюлетень кафедри фахових методик і технологій початкової освіти», «Освітня інноватика. Innowacje edukacyjne: українсько-польський збірник студентських наукових праць” та ін..)

Під керівництвом Тетяни Качак у 2018 р. студентки Андріана Ямнич (ІІІ місце),  у 2019 р.  – Лілія Лужна (ІІІ місце), а у 2020 році – Ірина Стрельченко (І місце)  стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

У рамках діяльності Центру відбуваються різні заходи з популяризації читання і розвитку читацької культури дітей і молоді. «Творче інтерактивне читання», «Коло книжки», «Літературні квести», телемости з письменниками, які проживають закордоном, презентації з сучасними письменниками Зіркою Мензатюк, Марією Морозенко, Василем Теремком, Сергієм Гридіним, Олександром Гаврошем, Оленою Рижко, Валею Захабурою, Андрієм Бачинським, Оксаною Сайко, Степаном Процюком, Наталею Тріщ, Роксоланою Жарковою, Галиною Рис,  та ін.,  ігри-презенетації «Літературна кавалєрка».

Літературна кавалєрка – авторський проект Тетяни Качак, спрямований на розвиток дитячого та юнацького читання, популяризацію сучасної української книжки і реалізується з метою привернення уваги суспільства до проблем формування культури юного покоління.

Така форма промоції читання дає можливість дітям та молоді не просто бути присутніми на презентації і пасивно слухати автора та вперше бачити книжку, а обговорювати уже прочитану книжку, висловлювати свої оцінки, спілкуватися з автором предметно, проявляти креативність та кмітливість у процесі гри-змагання. Позитивом є інтерактивна взаємодія дітей між собою, основою якої є робота з прочитаним текстом. Під час підготовки команд до змагань діти гуртуються, проявляють активну діяльність і засвоюють важливі життєві та ціннісні орієнтації. Такі заходи формують читацьку активність, інтереси та й культуру загалом.

У процесі реалізації проекту відбувається оновлення фондів шкільних бібліотек сучасною та актуальною літературою для дітей та юнацтва.

Ігри-презентації відбулися в Івано-Франківську, Дрогобичі, Краматорську, Коломиї серед школярів та студентів. У проекті взяли участь більше десяти сучасних письменників.

До проекту долучилися учні  м. Краматорськ за підтримки Олександри Папіної, м. Дрогобича за підтримки Оксани Рудавської, студенти Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» під керівництвом доцента Галини Волощук, студенти Львівського університету імені Івана Франка під керівництвом доцента кафедри світової літератури  Ірини Кушнір та читачі бібліотек Ужгорода за ініціативою старшого викладача кафедри міжнародних комунікацій  Ужгородського національного університету Оксани Панько

 

Візитівка проекту, створена ТРК «Карпати»

https://www.youtube.com/watch?v=F0C1vC3mPco&t=16s

 

Про Літературну кавалєрку у програмі Оксани Гумінілович «На часі» (Калуське міське телебачення):

https://www.youtube.com/watch?v=xD32Fg5PcP4&t=1s

 

Інформація про «Літературну кавалєрку» у ЗМІ:

 

Відео:

https://www.youtube.com/watch?v=W7TgaRttDjg

http://galtv.if.ua/video/gra-prezentaciya-literaturna-kavalyerka

https://www.youtube.com/watch?v=ROnTzWDUjBIї

https://www.youtube.com/watch?v=Vfz0vWtSDt0

https://www.youtube.com/watch?v=5p_g8z-zP8Q

https://www.youtube.com/watch?v=BJTxbtKJguk

https://www.youtube.com/watch?v=YstjHuqbogw

 

Репортажі:

https://academia-pc.com.ua/podiyi/literaturna-kavalyerka-abo-yak-kvk-buvaye-knizhkovim

http://www.golos.com.ua/article/316654

https://pnu.edu.ua/blog/2019/04/23/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%94%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83/

https://pnu.edu.ua/blog/2018/04/20/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%94%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/

https://kurs.if.ua/news/u_prykarpatskomu_universyteti

https://galka.if.ua/u-frankivsku-vidbuvayetsya-finalna-gra-literaturnoyi-kavalyerki-foto/

Посилання на буктрейлери до книг, презентованих на Літературній кавалєрці:

https://www.youtube.com/watch?v=DvcXkircZw4&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=K6roRRH3tVU&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=kRfD3U3fW7A

https://www.facebook.com/tatjana.kachak/videos/1124790760930368/

https://www.youtube.com/watch?v=XcHTyTyGLRM

https://www.youtube.com/watch?v=RY10jTyYy5U&feature=share

2020 р.
1. Certificate issued to Tetiana Kachak who has successfully completed an internship «Educational system in Finland» from 03.02.2020 to 07.02.2020 at West Finland College, Huittinen. The internship included 150 hours of teaching and self-study. № 07022020/19. Міжнародне стажування.
Загальна кількість 150 год.
2. Сертифікат про проходження Тетяною Качак на Платформі Інститутів післядипломної педагогічної освіти курсів підвищення кваліфікації «Педагогічні інновації та інструменти. Впровадження нових підходів у сучасній освіті. Дистанційна освіта» за темами:
– «Створення навчальних ігор для учнів початкових класів». 23-24 липня 2020 р. № 4921164-3. Кількість 6 годин.
– «Групова взаємодія під час дистанційного навчання (Mentimeter / Jamboard)» 23-24 липня 2020 р. № 4921164-6. Кількість 6 годин.
– «Креативне письмо або як зацікавити учнів до написання власних висловлювань». 23-24 липня 2020 р. № 4921164-7. Кількість 6 годин.
– «Інтерактивні методи навчання української та зарубіжної літератури» 23-24 липня 2020 р. № 4921164-9. Кількість 6 годин.
Загальна кількість 24 год.
3. Сертифікат Тетяни Качак про закінчення курсу «Критичне мислення для освітян», наданий Сергієм Терно, Наталією Степановою та Сергієм Горбачовим через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 06.04. 2020 р.
Загальна кількість 30 год.
4. Сертифікат Тетяни Качак про проходження навчання за програмою дистанційного тренінгу «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G Suite for Education. 22 – 27 квітня 2020 р. № 202004/1059.
Загальна кількість 18 год.
5. Свідоцтво, що підтверджує дистанційне підвищення кваліфікації Качак Тетяни під час інтернет-конференції «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання». 03.04.2020 р. № К29-895622.
Загальна кількість 8 год.
6. Свідоцтво, що підтверджує дистанційне підвищення кваліфікації Качак Тетяни під час вебінару «Використання сервісу Zoom» для проведення дистанційних занять. 25.03. 2020 р. № В250-895622.
Загальна кількість 2 год.
7. Свідоцтво, що підтверджує дистанційне підвищення кваліфікації Качак Тетяни під час вебінару «Інтрерактивна взаємодія-онлайн між учасниками освітнього процесу». 8.04.2020 р. № B237-895622.
Загальна кількість 2 год.
8. Сертифікат Тетяни Качак про успішне завершення програми тренінгу «Цифрові інструменти в онлайн і офлайн навчанні». 20 серпня 2020 р.
Загальна кількість 1 год.
9. Сертифікат Тетяни Качак про успішне завершення програми тренінгу «Як використовувати QR-код у дистанційному навчанні». 20 серпня 2020 р.
Загальна кількість 1 год.
10. Сертифікат Тетяни Качак про успішне завершення програми тренінгу «Перевернуте навчання як одна з сучасних освітніх трехнологій». 20 серпня 2020 р.
Загальна кількість 1 год.
11. Сертифікат Тетяни Качак про проходження тестування на національній онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта», який засвідчує, що рівень цифрової грамотності середній, В2. 7 листопада 2020 р.
12. Сертифікат Тетяни Качак про успішне завершення курсу «Verified: онлайн-курс з медіаграмотності». 10 жовтня 2020 р.
Загальна кількість 9 год.
13. Сертифікат, виданий Тетяні Качак за активну участь у Всеукраїнській онлайн-конференції «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки». 21 травня 2020 р. № 0056.
Загальна кількість 9 год.
14. Certificate. Tetiana Kachak has successfully completed “Introduction to Communication Science” an online non-credit course authorized by University of Amsterdam and offered through Coursera. 13.04.2020.
15. Certificate. Tetiana Kachak has successfully completed “Writing your World: Finding yorself in the academic space” an online non-credit course authorized by University of Cape Town and offered through Coursera. 27.05.2020.
16. Сертифікат засвідчує, що Тетяна Качак успішно завершила курс «Критичне мислення для освітян», наданий Сергієм Терно, Наталією Степановою та Сергієм Горбачовим через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 6.04. 2020.
Загальна кількість 30 год.
17. Сертифікат. Качак Тетяна Богданівна прослухала вебінар і успішно склала тест на тему: “Психологія & література. Взаємодія та взаємовпливи”. 21. 04. 2020 р. № 21/04.3.19624.
Загальна кількість 2 год.
18. Сертифікат, який підтверджує, що Тетяна Качак взяла участь у 1-ій і 2-ій сесіях онлайн-навчання з інфомедійної грамотності для викладачів закладів вищої освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти. 2 листопада 2020 р. No L2D-Ed-900. Загальна кількість 7 год.
19. Сертифікат про підвищення кваліфікації «Burshtyn 2020 / 2» засвідчує, що Качак Тетяна Богданівна завершила навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів у форматі EdCamp «Нова українська школа: початкова – середня – вища. Синергія в дії» обсягом 8 годин (0,27 кред. ЄКТС) за напрямами: інноваційність, навчання впродовж життя, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища та досягнула таких результатів: розвинула за допомогою методичної підтримки «peer-to-peer» (рівний рівному) фахові і загальні компетентності та навички побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя; навчилася застосовувати у малих і великих групах практики соціально-емоційного і етичного навчання, сформувала прикладні ідеї щодо застосування в освітньому процесі Цілей сталого розвитку тисячоліття; вдосконала навички публічних виступів та самопрезентації, критичного та системного мислення, ефективної комунікації та співпраці. 26.09.2020. Загальна кількість 8 год.
20. Сертифікат, який засвідчує, що Тетяна Качак успішно закінчила курс «Академія Classtime: Ефективні Оцінювання» (дистанційний курс з індивідуальними завданнями, 9 годин). 19.11.2020. Загальна кількість 9 год.
2019 р.
1. Сертифікат про підвищення кваліфікації Тетяни Качак на науковому семінарі «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 07.06 – 12.06. 2019 р. Номер 127, Серія н/с.
Загальна кількість 54 год.
2. Certificate issued to Tetiana Kachak who has successfully the 30-hour program of the TRAINING FOR THE ACADEMIC STAFF OF THE PNU: IMPLEMENTATION OF BEST EUROPEAN PRACTICES IN EDUCATIONAL PROCESS. Мay 29 – 31, 2019. Project No. 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.
Загальна кількість 30 год.

3. Сертифікат про підвищення кваліфікації на науковому семінарі «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 07.06 – 12.06. 2019 р. . Номер 127, Серія н/с. Загальна кількість  54 год. (1 н.кредит);

4. Certificate issued to Tetiana Kachak who has successfully completed the 30-hour program of the TRAINING FOR THE ACADEMIC STAFF OF THE PNU: IMPLEMENTATION OF BEST EUROPEAN PRACTICES IN EDUCATIONAL PROCESS. Мay 29 – 31, 2019. Project No. 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.