Качмар Олександра Василівна

доктор філософських наук, професор 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Качмар Олександра Василівна (1974) – доктор філософських наук (2018), кандидат педагогічних наук (2007), викладач мистецьких дисциплін,  доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти (2010). Закінчила Коломийське педагогічне училище, музичне відділення за спеціальністю” музичне виховання”, магістратуру Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника за спеціальністю “Музичне виховання” (1999), закінчила магістратуру ТНЕУ за спеціальністю “Міжнародний менеджмент” (2016). На кафедрі фахових методик і технологій початкової освіти працює з 2016 року.

2001-2005-навчання в аспірантурі

2007-захист кандидатської дисертація на тему “Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Омеляна Партицького”

2010-отримала звання доцента

2012-заслужена артистка України

2018-захистила докторську дисертацію на тему “Соціально-філософський аналіз феномену агресії в соціокультурній динаміці” та отримала звання доктора філософських наук.

Основні наукові праці присвячені музичному вихованню та проблемам мистецтва в сучасній школі, філософським поглядам з проблеми агресії в соціо-культурній динаміці.
Наукові інтереси: музичне виховання та проблеми естетичного виховання в Новій українській школі, філософські погляди з проблеми упередження та подолання агресії в освітньому середовищі.
Дисципліни:
Музичне мистецтво з методикою викладання;
Методика викладання педагогіки у Вищій школі;
Формування міжпредметних естетичних компетентностей молодших школярів
Музична грамота вчителя початкової школи.

Нагороди: Грамота голови Івано-Франківського обласного комітету профспілок працівників науки та освіти України. 2016 р
Подяка голови Івано-Франківської обласної ради за значний внесок у розвиток культури Прикарпаття,
2019
Участь у Швейцарсько-українському проекті “Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU”, що здійснювали підготовку за галуззю знань “Освіта” спеціальність”Початкова освіта” , обсяг 5 кредитів ECTS, 2018
Наукове стажування: Ізраїльська Незалежна Академія Розвитку Науки, м. Нетанія ( 2019р, 108 год.).

Міжнародне стажування: Вища Школа Лінгвістична Республіка Польща (м. Ченстохова) (2019-2020, 180 год).

Сертифікат В 2 з складання тесту з польської мови, 2019
Виступ на звітній науковій конференції викладачів, докторантів , аспірантів та студентів університету за 2018р , тема доповіді “ Агресія як соціокультурний феномен сучасного суспільства” , 18 березня 2019 року.
Член Вченої ради педагогічного факультету.
Статті у виданнях:
Тимків Б. Жіночий цвіт Калущини:100 відомих краянок. Бібліографічний довідник. Калуш. 2013. С. 100-104.
Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ ст: навч. посібник . ДВНЗ “Прикарпатський національний університет”. Івано- Франківськ. 2009 . С. 153-157.

Керівник вокального ансамблю “Гуцулочки Карпат” (2010),  лауреати міжнародних фестивалів  у Кракові (2011), Пряшів (2011), гості ХХ Гуцульського міжнародного фестивалю “Гуцулія 2012”, виступали на сценах Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Швейцарії, Канади, Австралії.  Випустили 2 альбоми “Де синії гори” (2011), “Добрий день, моя родино” (2013). Веде активну концертну діяльність.
На кафедрі викладає музично-теоретичні дисципліни, основи сценічного та екранного мистецтва, методику музичного виховання, методика викладання педагогіки у Вищій школі; формування міжпредметних естетичних компетентностей молодших школярів, музична грамота вчителя початкової школи.

Учасник численних Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, автор багатьох публікацій наукового та навчально-методичного характеру з проблематики музичного виховання, філософських проблем.

Публікації за 2014рік

1. Качмар О. Дидактична спрямованість музичного педагогічного репертуару у творчості забутих українських композиторів /О. Качмар // Мистецтво в сучасній школі.- Збірник наукових праць. Вип. VIII. – Івано-Франківськ.-20014. – С. 41-49.
2. Качмар О. , Барило С. Форми позакласної роботи з музичного виховання у початковій школі / О. Качмар, С.Барило // Вісник Прикарпатського університету .- Педагогіка. –Випуск 51 , – Івано-Франківськ.-2014. – С. 111-114.
3. Качмар О. Розвиток естетичних смаків студентської молоді засобами музично-театральних жанрів /О. Качмар // Вісник Прикарпатського університету . – Випуск LI. – Івано-Франківськ.- 2014.- С. 73-78.
4. Качмар О. , Барило С. Проблеми родинного виховання в педагогічній спадщині Мирослава Стельмаховича /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Мирослав Гнатович Стельмахович –видатний український педагог”. – Івано-Франківськ.- 2014. – С.77-81.
5. Качмар О.,Барило С. Формування виконавських навичок на прикладі фортепіанних п’єс забутих українських композиторів першої третини ХХ ст. / О.Качмар, С.Барило //Науково-педагогічний журнал “Обрії”.- №2(37).- 2013-14р. – Івано-Франківськ.- С.14-17.

Публікації за 2015 рік

1. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи
для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності “Початкова освіта спеціалізація “музика” , “Початкова освіта спеціаліалізація “хореографія” 7.010.102.
Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”

2. Дидактична спрямованість педагогічного репертуару у творчості забутих західних українських композиторів//О.Качмар.Мистецтво у сучасній школі

3. Теорія музики,як основа та складова музично-теоретичної підготовки майбутнього спеціаліста/”Гірська школа.-Івано-Франківськ.

Публікації за 2016 рік

1. Качмар О.В. Механізми сприймання музичних творів великої форми / О.В. Качмар .- Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: / МОН України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 752с. – С.556-563.

2.Качмар О.В. Пасивна агресія: особливості та шляхи протидії / О.В. Качмар – Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/ Гол.  ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 114(11). – 460с.- С.192-195.

3. Качмар О.В. Вплив соціального мікросередовища на прояви агресивності особистості / О.В. Качмар  – Гуманітарний вісник Запорізької інженерної академії : збірник наукових праць, вип. №66 /За редакцією В.Г. Воронової; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016.- 292с. –  С.183-192Качмар О.В. Механізми сприймання музичних творів великої форми / О.В. Качмар .- Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: / МОН України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 752с. – С.556-563.

4. Качмар О.В. Музична культура як чинник зменшення рівня агресивності індивіда / О.В. Качмар. Ukraine –EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts . Part 2. Societal Chalenges. Innovation of Social Work, Philosophy, Psychology, Pedagogic, Sociology. Innovations in Education. . – Slovakia Republic- Poland, -2016. – Наукове видання «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право». – Збірник міжнародних наукових праць.- Частина 2. « Соціальні виклики. Інновації соціальної роботи, філософії, психології, педагогіки, соціології». – 382с. – С. 31-34.

5. Качмар О.В.  Види театрального мистецтва на уроках музики в першому класі / О.В. Качмар. – Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки: наукові статті / за заг. ред. Професора М.В. Вовка.- Івано-Франківськ: Прикарпатський націон. ун-т ім. В. Стефаника, 2016.- Вип. Х.- 131с. – С.53-61.

Міжнародне наукове стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації, який є в структурі Карлового університету (Прага, Чеська республіка –  листопад-грудень 2016р),

Участь у ІІ  Міжнародній науково-практичній конференції “Професійна мистецька освіта і художня култура: виклики ХХІ століття” із друком статті у збірнику конференції -” Механізми сприймання музичних творів великої форми на уроках музики”- (14-15 квітня 2016року).

Участь у І Міжнародній науково-прктичній конференції (м.Каунас, Литовська Республіка, 26-30 жовтня 2016).

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції   “Проблеми та преспективи розвиткуєвропейської освіти”, матеріали конференції у збірнику “Виховання чесності у дошкільника”( листопад, 2016)

Участь в Інтернет-конференції “Професійна підготовка майбутніх педагогів мистецького спрямування: музика, хореографія, образотворче мистецтво” – Івано-Франківськ, 2016

Участь у V міжнародній науково0практичній конференції “особистість, суспільство, політика” – (23-24грудня 2016року) на базі Вищої школи економіки та інновацій в Любліні (Республіка Польща), програма і збірник матеріалів.

Наукові публікації за 2018 рік

1.Dmytro Dzvinchuk, Oleksandra Kachmar   A look into the Future: cyber aggression as the problem of interaction in space exploration . Philosophy and Cosmology.  Kyiv. 2018. Volume 21 . Academic journal. Kyiv: ISSN 2518-1866 (online). p. 54-61. Фахове науково -метричне видання (Web of Science).

2. Качмар О.В. Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання . Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. ISSN 2313-7525. Canada .Volume 26 . №2. 2018. p. 219-221. Фахове науково-метричне видання ( Polska baza cytovan POL-index Systematyc Impact Factor, Index Copernicus International)

3. Качмар О. В. Потенціал релігії щодо подолання агресії у секуляризованому суспільстві.  Гілея: науковий вісник . Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея».2018. Вип.134 (7). С. 200-225. (Фахове науково-метричне видання з філософських наук, GoogleScholar, Copernicus (Polska), EBSCOPublishing, Inc.(USA).

4.Качмар О.В. Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії: збірник наукових праць. Вип.70. 2017.С.111-119. ISSN 2072-7941 (Online) INDEX COPERNICUS (Polska).

5. Качмар О.В. Сучасні тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні ( на прикладі досвід Івано- Франківської області) .Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: європейський вектор, українські реалії. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2018р.). Ізмаїл : РВВ ІДГУ. 2018. С. 15-20.

Тези доповідей на конференціях.

1.Качмар О. Соціальний контекст феномену агресії . Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю « Професійна підготовка фахівців у вимірі освітніх реалій . івано-Франківськ. 11-12 жовтня. 2018. Обрії ?

2.Качмар О. Особливості культури як соціального механізму / «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації». Третя міжнародна науково-практична конференція, Киів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, лютий , 2018.

3.Качмар О. Омелян Партицький: освітянин, громадський діяч, особистість. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція до 78 річниці від дня народження Б.Ступарика «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика». Електронний збірник матеріалів. (5 березня 2018 р.).

Публікації за 2019 р.

1. Дзвінчук Д., Качмар О. Державна політика в умовах гібридної війни // Earasian Academic Research Journal. Multilanguage science journal Yerevan . 2018. №8 (26). C 26-35.
2. Dzvinchuk D., Kachmar O., Petrenko V. Digital education: grounds, means and prospects // Znanstvena misel journal . Slovenia. № 31. Vol.2. 2019. C.43-54.
3.Качмар О., Крицак О. Попередження і вирішеня конфліктів у молодшому шкільному віці. // Гірська школа українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. Івано-Франківськ .2018. № 19 .С. 123-128.
4. Качмар О. Особливості цифрової освіти. / Сучасні досягнення у науці та освіті: зб. праць ХІV Міжнародної наукової конференції, 26вересня- 3жовтня. 2019., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2019. С.134-138.
5. Dmytro Dzvinchuk, Oleksandra Kachmar A look into the Future: cyber aggression as the problem of interaction in space exploration . Philosophy and Cosmology. Kyiv. 2018. Volume 21 . Academic journal. Kyiv: ISSN 2518-1866 (online). p. 54-61. Фахове науково -метричне видання (Web of Science).
6. Качмар О.В. Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання . Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. ISSN 2313-7525. Canada .Volume 26 . №2. 2018. p. 219-221. Фахове науково-метричне видання ( Polska baza cytovan POL-index Systematyc Impact Factor, Index Copernicus International)
7. Качмар О. В. Потенціал релігії щодо подолання агресії у секуляризованому суспільстві. Гілея: науковий вісник . Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея».2018. Вип.134 (7). С. 200-225. (Фахове науково-метричне видання з філософських наук, Google Scholar, Copernicus (Polska), EBSCO Publishing, Inc.(USA).
8. Качмар О.В. Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії: збірник наукових праць. Вип.70. 2017.С.111-119. ISSN 2072-7941 (Online) INDEX COPERNICUS (Polska).
9. Качмар О.В. Сучасні тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні ( на прикладі досвід Івано- Франківської області) .Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: європейський вектор, українські реалії. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2018р.). Ізмаїл : РВВ ІДГУ. 2018. С. 15-20.
10. Дзвінчук Д., Радченко О., Качмар О. Сучасні моделі та форми використання інформаційно-комп’ютерних технологій в освіті / International Academy Jornal Web of Scholar. Multidisciplinary scientific edition. RS Global SP. Poland . 6 (36), June 2019. P. 47-55

Участь колективу “Гуцулочки Карпат” у Міжнародному Першому мистецькому фестивалі країн Карпатського регіону “Карпатський простір” (2016)р,

Участь у новорічній програмі “Феєрія Різдва”(2016),  Участь у святкуванні  свята “Івана Купала” у м. Будапешті за запрошенням Голови українського столичного самоврядування в Угорщині (липень 2016),  виступи на обласному телебаченні Галичина у новорічній програмі “Музичний калейдоскоп ” (2017), на телебаченні РАІ – Різдвяне привітання 2017, участь у польсько-украінському святкуванні  присвяченому співпраці між м.Ополє (Польща) та Івано-Франківськом – святкування 10 річниці.

“Гуцулочки Карпат”

Міжнародний мистецький фестиваль у Кракові

В рамках святкування Днів України в Польщі колектив побував на Міжнародному мистецькому фестивалі народних ремесел і мистецтв “Ципелія”

Колоритний вокальний колектив, що любить, оберігає й леліє вічно живу українську пісню, даруючи людям свої теплі серця у мелодіях народного милозвуччя. Головний орієнтир колективу – подобатися глядацькій аудиторії, а найбільшою нагородою артисти вважають вигуки “браво” та “співайте ще”.
  Вокальний ансамбль “Гуцулочки Карпат” – колишні студенти Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, які впродовж багатьох років з 1994 по 2010 рр. були учасниками народного вокального ансамблю “Гуцулочки”, в складі Уляни Мошури, Олександри Качмар, Зоряни Мерінової та керівника ансамблю заслуженого працівника культури Марії Клепар.
  Однак в 2010 році утворився новий самобутній колектив “Гуцулочки Карпат” у складі Уляни Мошури, Зоряни Мерінової, Наталії Шотурми та керівника ансамблю Олександри Качмар, інколи допомагає концертмейстр – Микола Гуменяк. Колектив бере активну участь у концертній діяльності області. Незмінний учасник багатьох концертних програм обласного та місцевого рівнів.
  “Гуцулочки Карпат” побували на багатьох концертних феєріях, у різних куточках України: Київ, Одеса, Запоріжжя, Луганськ, Львів, Тернопіль, де репрезентували своє мистецтво і заслужили досить високу оцінку професійних і вимогливих критиків.
  З самого початку творчої кар’єри в 2010 році ансамбль побував на святкуванні Дня незалежності України в Швейцарії у м. Берн, в якому брали участь представники влади держави, дипломатичний корпус Швейцарії, а також представники української діаспори. Також в 2010 році учасниці колективу беруть участь як гості ХХІІІ конгресу українців Канади в м. Едмонтон, провінція Альберта і привозять щиру подяку та нагородний лист від голови конгресу українців пані Дарії Луців. Дівчата викликали своїм співом сльози ностальгії і туги за рідним краєм, зачарували учасників Конгресу чарівною українською мелодикою.

  У травні 2011 року ансамбль “Гуцулочки Карпат” випускає аудіо альбом “Де синії гори, де гори Карпати…”, що створюється за допомогою талановитих музикантів Ігоря Юзюка та Ігоря Млиниського у студії звукозапису “Fata Morgana”, пісні якого вже встигли завоювати любов і популярність у слухача різної вікової групи.

  Далі в 2011 році колектив присутній на святкуванні 20-ї річниці Дня незалежності України у Словацькій республіці Пряшев, де отримує високу похвалу і оцінку за примноження народної творчості та популяризацію перлин народного фольклору.

  У жовтні цього ж року беруть участь у концертній програмі святкування 10-ї річниці співпраці Івано-Франківської області з Опольським воєводством.

  Концертами та участю у збірних творчих імпрезах ансамбль популяризує вокальне мистецтво серед певної спільноти, доводячи до уваги публіки українську пісню та зацікавлення українською проблематикою. Кожного разу намагаються дивувати жителів країн, які відвідують. Сьогодні “Гуцулочки Карпат” звучать 14 мовами. У репертуарі яких є багато українських народних пісень, авторські пісні. Також колектив виконує пісні багатьма іноземними мовами, серед яких російська, польська, англійська, німецька, словацька, азербайджанська і навіть китайська.
   В серпні 2012 року на запрошення, генерального консула в м. Краків, Віталія Максименка беруть участь у святкуванні Дня України в рамках польського фольклорного фестивалю пісні і танцю.
  Донецька облдержадміністрація висловила подяку голові Івано-Франківської ОДА Михайлу Вишиванюку особисто та ансамблю “Гуцулочки Карпат” за участь у святі народної пісні “Знай. Люби. Бережи.”, яке відбулося 13 жовтня 2012 року у Донецьку.
  Колектив є учасниками і лауреатами багатьох фестивалів. Це — “Покутські джерела”, “Медовий Спас” (Коломия), “Різдвяна феєрія”, “Небо і земля нині торжествують” (Богородчани), Міжнародний Гуцульський фестиваль (Верховина) 2012, “Калина” (Сербія) 2012, “Бойківська ватра”, “Лемківська ватра” 2013 .
   Збираючись в дорогу на будь-який фестиваль чи виступ не забувають дівчата і про свій самобутній стиль, про диво-костюми, ідею яких зазвичай продумують самотужки, довіряючи пошиття й оздоблення унікальною вишивкою лише досвідченим майстриням: над багатьма костюмами працювали майстер народної творчості Олександра Андрусяк та модельєр Наталія Сулима.
   7-9 червня 2013 року на запрошення Центрального представництва Союзу Українських Організацій Австралії в рамках ХІV Здвигу Українців в Австралії в м. Сідней перебувала делегація з Прикарпаття у складі якої був вокальний ансамбль “Гуцулочки Карпат”. Колектив виступав на найбільшій сцені Сіднею, де отримав успіх, любов публіки, сльози радості та слова вдячності від глядачів.
З ряду різних обставин в 2013 році змінюється склад колективу, з’являється солістка муніципального камерного хору “Галицькі Передзвони” – Юліана Король, яка додає в ансамбль свіжості та запального ентузіазму.

  11 травня 2013 року відбувся дебют “Гуцулочок Карпат” в новому складі, що брали участь у святкуванні Дня Європи в Івано-Франківську. Своїми добірками музичних композицій змусили громадян поміркувати над країною виконавця. Тогорічні святкування запам’яталися цікавим заходом – плетінням «Європейського віночка». Стало доброю традицією кілька років поспіль знайомити мешканців та гостей міста з традиціями та культурою різних країн світу, демонструючи один із головних принципів Євросоюзу – толерантність, яка є також основою демократії і прав людини. День Європи 2013 став елементом програми Дня міста та якнайкраще засвідчив європейську позицію Івано-Франківська на міжнародній мапі.

  Одразу ж по тому, 18 травня того ж року, “Гуцулочки Карпат” брали участь на першому Міжнародному фестивалі військово-патріотичної пісні «Пісня без кордонів», присвячений 25-річчю виводу військ з Афганістану. В програмі фестивалю виступили провідні ансамблі та виконавці, а також ветерани війни Афганістану з України, Росії, Білорусі, Молдови й Литви.

  У жовтні 2013 року “Гуцулочки Карпат” виступають з концертною програмою перед українською діаспорою в Угорщині (м. Комаром – центром трьох столиць – Відень, Будапешт, Братіслава) в рамках святкування Днів національностей. 

Окрім виступів на найрізноманітніших фестивалях, нагород, подяк і грамот, одним із найвагоміших досягнень колективу є отримання високої державної нагороди – звання заслужених артистів України.

Вокальний ансамбль “Гуцулочки Карпат” – маленька співоча “єдність”, що досі існує завдяки невпинному бажанню робити спільну справу – співати народну пісню, гідно доносячи її до слухачів і глядачів. Успіх колективу складається з багатьох компонентів: репертуару, своєрідного аранжування, композиції програм, інтерпретації у відтворенні давніх українських пісень, виконані в сучасній обробці, ніби народжуються вдруге. Власне обличчя, манера виконання, постійний творчий пошук, високий професіоналізм дає змогу стверджувати, що ансамбль “Гуцулочки Карпат” нині – один із популярніших вокальних колективів України.

“Все має свій початок і кінець… Та українська пісня житиме вічно!”