Коваль Петро Миколайович

доктор педагогічних наук,

професор

 

Персональна інформація Основні публікації ДіяльністьКонтакти

Коваль Петро Миколайович – доктор педагогічний наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

1979-1983 – Київський державний інститут культури імені О.Є. Корнійчука.

1993-1996 – навчання в аспірантурі.

2009-2012 – навчання в докторантурі.

2014 – захист докторської дисертації на тему “Теоретичні і методичні засади професійної підготовки студентів ВТНЗ засобами мистецтва”.

Науковий напрям діяльності – підготовка фахівців з використанням засобів мистецтва.

1. Коваль П. М. Мистецтво у формуванні морально-етичних цінностей студентів вищих навчальних закладів / П. М. Коваль // Мистецтво в сучасній школі : проблеми, пошуки : наукові статті / за аг. ред.. професора М. В. Вовка. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац.. ун-т ім.. В. Стефаника, 2016. – Вип. Х. – 131 с. – С. 75 – 81.

2. Коваль П. Особистісно-професійна готовність студентів вищихнавчальних закладів як мета і результат професійної підготовки / П. Коваль // Освітній простір України. – Випуск 8. – 2016. – С. 63–70.

3. Коваль П. М. Мистецтво у формуванні морально-етичних цінностей студентів вищих навчальних закладів / П. М. Коваль // Мистецтво в сучасній школі : проблеми, пошуки : наукові статті / за аг. ред.. професора М. В. Вовка. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац.. ун-т ім.. В. Стефаника, 2016. – Вип. Х. – 131 с. – С. 75 – 81.

4. Коваль П.М. Гуманістична спрямованість мистецтва у професійній підготовці майбутніх фахівців / П.М. Коваль // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав нац.. пед.. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 16. – 332 с. С. 116-122. – Серія «Педагогічні науки».

1. Коваль П.М. Педагогічна модель – основа професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів з врахуванням мистецького компонента / П. М. Коваль // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36. Том ІІІ (63) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.; Гнозис, 2015. – 582 с.  

2. Коваль П. М. Мистецтво – шлях до педагогічної культури викладача вищого навчального закладу / П. М. Коваль // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред.. Л. Л. товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 43 (47). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 396 с. – С. 24-32.

3. Коваль П. М. Використання театральної драматургії у навчально-виховному процесі – запорука високоякісної професійної підготовки майбутніх фахівців / П. М. Коваль // Науково-педагогічний журнал «Обрії». – № 2 (41), 2015. – С. 57-60.

4. Коваль П. М. Мистецтво у професійній підготовці майбутніх педагогів / П. М. Коваль // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки : наукові статті / за аг. ред.. професора М. В. Вовка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац.. ун-ту ім.. В. Стефаника, 2015. – Вип. ІХ. – 119 с. – С. 71-76.

5. Коваль П. М. Мистецтво у формуванні морально-етичних цінностей студентів вищих навчальних закладів / П. М. Коваль // Мистецтво в сучасній школі : проблеми, пошуки : наукові статті / за аг. ред.. професора М. В. Вовка. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац.. ун-т ім.. В. Стефаника, 2016. – Вип. Х. – 131 с. – С. 75 – 81.

6 .Коваль П. Особистісно-професійна готовність студентів вищихнавчальних закладів як мета і результат професійної підготовки / П. Коваль // Освітній простір України. – Випуск 8. – 2016. – С. 63–70.

7.       Коваль П. М. Мистецтво у формуванні морально-етичних цінностей студентів вищих навчальних закладів / П. М. Коваль // Мистецтво в сучасній школі : проблеми, пошуки : наукові статті / за аг. ред.. професора М. В. Вовка. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац.. ун-т ім.. В. Стефаника, 2016. – Вип. Х. – 131 с. – С. 75 – 81.

8. Коваль П.М. Гуманістична спрямованість мистецтва у професійній підготовці майбутніх фахівців / П.М. Коваль // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав нац.. пед.. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 16. – 332 с. С. 116-122. – Серія «Педагогічні науки».

Навчально-методичні матеріали

1. Коваль П. М. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація і керівництво гуртком класичного танцю» для студентів заочної форми навчання для самостійної підготовки за спеціальністю 7.010102 «Початкова освіта». 2015. –  35 с.

 1. Коваль П. М. Методичні рекомендації з дисципліни «Народний костюм і сценічне оформлення» для студентів денної форми навчання для самостійної підготовки за спеціальністю 6.010102 «Початкова освіта», 2015. – 40 с.
 2. Коваль П.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи хореографії з методикою навчання» для студентів заочної форми навчання для самостійної підготовки за спеціальністю 6010102 «Початкова освіта». 2015. – 22 с. 
 3. Коваль П. М. Навчально-наочний посібник з дисципліни «Народний костюм і сценічне оформлення» для студентів денної форми навчання для самостійної підготовки за спеціальністю 6.010102 «початкова освіта», 2016. – 104 с. 
 4. Коваль П. М. Професійна підготовка майбутніх педагогів з ритміки і хореографії для дошкільної та початкової галузі освіти / П. М. Коваль // Науковий журнал «Освітній простір України». – Вип. 9., 2017. – С.69-74.

  Коваль П.М. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів у галузі мистецьких дисциплін. Монографія. Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний вектор / За наук. ред. д.п.н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – 376 с. С.228-247.

  Ковадь П. Засади педагогічної майстерності в працях академіка І. Зязюна «Гірська школа Українських Карпат», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, 2018 – 219 с. С. 32-35.

  Petro Koval. Relationship between education and upbringing in the process of

  vocational training of students of higher technical educational institutions as the key to sustainable development  [408, c.311-325] Editorial compilation  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej, 2019р., Katowice, ul. Rolna 43  www.wydawnictwo.wst.pl

  Коваль П.М.  Навчально-наочний посібник з дисципліни “Народний костюм і сценічне оформлення” для студентів денної форми навчання для самостійної підготовки за спеціальністю 6.010102 “Початкова освіта”. 2015р. –   с. 101

  Методичні вказівки з дисципліниОснов хореографії з методикою навчання” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Початкова освіта, спеціальністю Початкова освіта. “30” березня 2015р. –      с. 17

  Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів  курсу “Організація і керівництвом гуртком класичного танцю”напрям підготовки 7.010102 Початкова освіта Педагогічний інститут. 2015р.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 20.051.01.

Член редколегії наукових фахових видань в Україні та у Словакії.

Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні висновки тощо.

Л63

Лисенко Олександра

Майбутній педагог українського дошкілля у просторі про­фесійно-ціннісних орієнтацій : монографія. Івано-Франківськ, 2018. 408 с.

ISBN  978-966-640-449-0

Експертний висновок на докторську дисертацію Кисленка Д.П. «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки фахівців з охоронної діяльності та безпеки».

Читаю такі дисципліни:

 • Інноваційні технології у вищій освіті.
 • Основи хореогафії з методикою навчання.
 • Методика викладання хореографії в школі.
 • Теорія та методика танцю ( народний, класичний, сучасний).
 • Мистецтво балетмейстера.
 • Режисура постановки танцю.
 • Історія костюму.

Організація роботи гуртка “Школа майбутнього вчителя”.