Кондур Оксана Созонтівна

кандидат фізико-математичних наук,

доцент

 

Персональна інформація Основні публікації ДіяльністьКонтакти

1985- 1990 рр. навчалась на математичному факультеті у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича(спеціальність «математика», кваліфікація «математик, викладач»).

1992-1995 рр. навчалась в аспірантурі при кафедрі математичного моделювання Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича у академіка АН вищої школи, доктора фізико-математичних наук, професора Івасишена С.Д.

У 1995 р. захистила дисертацію на тему «Дослідження інтегрального зображення та граничних властивостей розв`язків параболічних систем».

1992-2000 рр. працювала у Чернівецькому національному університеті на посаді асистента кафедри математичного моделювання.

У 2001 р. нагороджена Знаком «Відмінник освіти України». В цьому ж році була делегатом 2-го Всеукраїнського з’їзду працівників освіти.

З 2002 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

У 2003 році отримала атестат доцента кафедри економічної кібернетики.

2005-2014 рр. – заступник декана економічного факультету з науково-методичної роботи

У 2007 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» у Хмельницькому національному університеті.

У 2008 році нагороджена відзнакою та премією Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Голови Івано-Франківської обласної ради «Кращий науковець року».

2010- 2013рр. – на посаді професора кафедри економічної кібернетики

2014-2015 рр. – директор Коломийського інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”

З 2015 р. – доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з науково-методичної роботи.

У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Система професійної підготовки майбутніх фахівців із якості освіти у закладах вищої освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Нагороди та відзнаки.

 • 2008 р. нагороджена дипломом і нагрудним знаком «Відомий науковець року» голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради
 • 2001 р. нагороджена Знаком «Відмінник освіти України».

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • 03.2016 – 30.09.2016р. Національна Академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти., Центральний інститут післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації за категорією «директори (декани факультетів) університетів, академій, інститутів» в обсязі 210 год./ 7кредитів. Свідоцтво СП35830447/1667-16 , 30.09.2016. реєстр.№1860/16ц
 • 11.2016 – 02.12.2016. Ягеллонський університет (м.Краків, Польща), наукове стажування на тему «Сучасні методи та засоби управління якістю освіти» ( 1 кредит)
 • 032018 – 22.05.2018. Швейцарсько-український освітній проект DOCCU «Розвиток громадянських компетенцій в Україні», навчання на курсі «Формування громадських компетенцій у майбутніх вчителів початкової школи», м. Київ. (5 кредитів)
 • 11.2018 – 18.12.2018 р Державна Вища Техніко-Економічна Школа в Ярославі (Республіка Польща), стажування в рамках проекту секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу «Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні».
 • 03.2019 р. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, участь у тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти.(0,25 кредита).
 • 05-31.05.2019 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Участь у тренінгу для працівників ПНУ «Implementation of best Europen practices in educational process»(30 год/ 1 кредит).
 • Участь у наукових темах, проектах:
  • участь у науковій темі «Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної освіти на засадах сталого розвитку» (Державний реєстраційний № 0117U004914);
  • участь у науковій темі «Забезпечення якості надання освітніх послуг закладом вищої освіти: управлінсько-організаційний, методичний, економічний аспекти» (Державний реєстраційний № 0118U004074).

 1. Навчальні посібники
  1. Лавренчук В.П., Кондур О.С., Готинчан Т.І., Дронь В.С. Математика для економістів. Підручник. – Київ: Кондор, 2006. – 512с. (Рекомендовано МОН України)
  2. Баран Р.Я., Кондур О.С., Жолоб Л.І., Зозуля О.М. Статистика. Навчальнийпосібник для студентіввузів. Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – 240 с. (Рекомендовано МОН України).
  3. Лавренчук В.П., Кондур О.С., Готинчан Т.І., Дронь В.С. Вища математика: Курс лекцій у трьох частинах. Івано-Франківськ: Вид. Прикарпатського нац.ун-ту, 2011. (Рекомендовано МОН України)
  4. Гуменник В. І., Копчак Ю. С., Кондур О. С. Менеджмент організацій: навчальний посібник. – Київ: Знання, 2012. – 503с.
  5. Кондур О.С., Загорняк В.Б., Івануса А.В., Ковальчук А.П., Загорняк Н.В. Менеджметн в моделях: навчальнийпосібник. – Ів-Франківськ: НАІР, 2016. – 312с. (Рекомендовано МОН України).

  Наукові публікації:

  1. Кондур О., Копчак Ю., Копчак Л. Роль туристичної галузі в сталому розвитку Карпатського регіону: соціальний, освітній та економічний аспекти // Гірська школа Українських Карпат: Наукове фахове видання з педагогічних наук. – № 11, 2014. – С.59-61.
  2. Кондур О., Михайлишин Г., Червінська І. Якість освіти та сучасні особливості організації її моніторингу // Гірська школа українських Карпат: Наукове фахове видання з педагогічних наук. – № 15, 2016. – С.119-123.
  3. Кондур О.С. Інноваційний менеджмент у системі управління вищим навчальним закладом // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки, №4 (59), грудень 2017. – С.254-258.
  4. ,MykhaylyshynG., Chervinska I. Social and Cultural Determinants of Monitoring the Quality of University Education // IntellectualArchive, Volume 6, Number 1. – January/February of 2017. – С.27-32.
  5. Кондур О.С. Корпоративне управління закладом вищої освіти в умовах модернізації освіти // Освітній простір України. Вип.11. – 2017. – С.63-70.
  6. Кондур О.С. Глобальні процеси та інтеграція педагогіки і менеджменту в освіті України в контексті європейської освітньо-наукової системи // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вип.3(35). – 2017. – С. 280-287.
  7. BudnykO., KondurO. MoralandAestheticAspectoftheProfessionalTrainingofTeachers // JournalofVasylStefanykPrecarpathian National University . – Vol. 4, No. 1 (2017), 26-33.
  8. Кондур О.С. Формування національно-культурної ідентичності молоді у сучасній освітньо-виховній парадигмі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – №1 (315), березень 2018. – Ч.1. ‒ С. 252-257.
  9. Кондур О. Компаративний аналіз британської та української моделей освітнього менеджменту // Обрії: науково-педагогічний журнал. − № 1(46), 2018. – С.17-20.
  10. Кондур О.С. Кваліметричні технології в управлінні закладом вищої освіти // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.33, 2018.С. 105-114.
  11. Кондур О.С. Трансформації освітньо-наукових управлінських моделей у контексті інформаційної революції глобальної системи освіти // Гірська школа українських Карпат: Наукове фахове видання з педагогічних наук. № 17, 2017. – С.166-170.
  12. Kondur O.S. The main tendencies of transformation of educational systems in the context of ideological foundations of global social development// Społeczeństwo. Edukacja. Język. Vol. 7. – 2018. – P. 203-215. DOI: 10.19251/sej/2018.7(16)
  13. Kondur O. Bildungs-Prozessbei der Integration von Humanisierung der Gesellschaht und der WeltanschaulichenGrundlagen der Bildung. Scientific Bulletin of Hełm ‒ Section pedagogy.– 2018. ‒ P. 11-22.
  14. MykhaylyshynG., KondurO, Aspectsofglobalizationofeducationinthecontextofsystemglobalization // KwartalniknaukowyEdukacja – Technika – Informatyka: kwartalniknaukowy,no 3(25). – 2018. -Р. 84-90.
  15. Кондур О.С. Управлінська компонента професійної компетентності фахівця в освітній системі // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 21. – Полтава, 2018. – Серія «Педагогічні науки». – С. 95-99
  16. Mykhaylyshyn G,Chervinska I, Kondur O. Teoretyczneorazmetodycznezasadymonitorowaniajakościedukacjiuniwersyteckiej // Освітній простір України. Вип.14. – 2018. –217-223.
  17. KondurO., MykhaylyshynG., SermanL. Innovation of education and educational innovations in conditions of modern higher education institution // Journal of VasylStefanykPrecarpathian National University. Vol. 5, No. 1 (2018). – P.9-16.
  18. Кондур О.С., Цюпа О.П. Вплив освітньої реформи на фінансове забезпечення освіти і науки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону Vol 1, No 14 (2018) . С.52-57
  19. Высочан Л.М.. Кондур О.С. Metodicalpeculiaritiesofusingofgametechniquesatthelessonsofnaturalscienceinelementaryschool // Проблемысовременногопедагогическогообразования. – Сборникнаучныхтрудов: – Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 61. – Ч. 4. – С. 61-63.
  20. Gribovych A., Kondur O., Melnyk Actualizationof Leadershipas akeycategoryof neoeconomicalcommunity: socio-culturalandeducationalaspects // Journal of VasylStefanykPrecarpathian National University. Vol. 6, No. 1 (2019). – P. 50-59.
  21. Кондур О. С. Управління якістю освітніх систем в умовах глобалізації: теорія, методика організації, практика [Текст] : монографія. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018.
  22. PerevozovaIryna, BabenkoVitalina, KondurOksana, KrykhovetskaZoriana, DaliakNadiia. Financialsupportforthecompetitivenessofemployeesintheminingindustry. The 8th InternationalConferenceonMonitoring, Modeling&ManagementofEmergentEconomy (M3E2 2019). SHS WebofConferences 65, 01001, 2019. Numberofpages 6. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196501001
  23. Кондур О. С. Міжнародні модернізації освітніх систем у сфері управління якістю та забезпечення сталості. Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку : [колективна монографія] / за заг.редакцієюРідей Н. М. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. С. 129-173.
  24. Михайлишин Г., Кондур О. Педагогічне моделювання професійної підготовки управлінців з якості освіти. Освітній простір України. № 4 (15), 2019. С. 96-104.
  25. Будник О., Кондур О., Михайлишин Г., Рідей Н. Діагностика управлінсько-квалітологічної компетентності здобувачів освіти у закладах вищої освіти. Openeducational e-environmentofmodernUniversity. Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті». 2019. С. 32-43.
  26. Кondur O., Ridei N., Katsero O., BogutskyiYur., Pavlenko D. MethodologicalAspectsoftheQualityManagementPolicyofEducationalSystemsinUkrainianUniversities=Методологічні аспекти політики управління якістю освітніх систем в університетах України.. Science, TechnologyandInnovations:  –  PegasusPublishing, Lisbon, Portugal, 2019.P. 96-100.
  27. Михайлишин Г.Й., Кондур О.С., Грібович А.Л. Cистема менеджменту якості вищої освіти=Themanagementsystemofhighereducationalquality. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – ІІІ. – Варшава: Fundacja “InstytutArtesLiberales”, 2019. – C. 88-97.

Читає навчальні курси:  Педагогічна статистика, Практикум з методики математики, Математика,

Член Науково-технічної ради університету.

Секретар Науково-методичної ради університету.

Член постійної комісії Вченої ради університету з моніторингу якості освіти.