КУРСОВІ РОБОТИ

Орієнтована тематика курсових робіт з курсу “Методика навчання освітньої галузі Математика

 1. Розвиток навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках з математики засобами комп’ютерних ігор в умовах реалізації концепції НУШ.
 2. Методика використання комп’ютерної техніки при вивченні математики у початковій школі
 3. Реалізація компетентнісного підходу на уроках математики у початковій школі.
 4. Методична система роботи з математики із здібними учнями молодших класів.
 5. Використання інтенсифікації для поглиблення математичних знань учнів молодших класів.
 6. Розвиток доказового міркування в учнів початкових класів в процесі вивчення математики.
 7. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів при вивченні математики.
 8. Розвиток самостійності молодших школярів під час навчання математики.
 9. Методика вивчення об’ємних геометричних фігур у початкових класах.
 10. Формування просторових уявлень молодших школярів.
 11. Особливості розвитку математичних здібностей молодших школярів.
 12. Формування прийомів самоконтролю у процесі навчання математики у початковій школі умовах реалізації концепції НУШ.
 13. Використання групової роботи на уроках математики у початковій школі в умовах реалізації концепції НУШ.
 14. Діагностика сформованості математичної компетентності молодших школярів в умовах реалізації концепції НУШ.
 15. Моделювання сучасних уроків з математики за різними педагогічними технологіями.
 16. Використання інтерактивних технологій на уроках математики.
 17. Використання сучасних педагогічних технологій на уроках математики.
 18. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на інтегрованих уроках з математики.
 19. Формування інтелектуальної культури молодших школярів за методикою розвивального навчання.
 20. Інформаційні технології в початковій математичній освіті молодших школярів.
 21. Елементи проблемного навчання математики молодших школярів.
 22. Формування ключових компетентностей у молодших школярів у процесі засвоєння математики.
 23. Особистісно-зорієнтований підхід у навчанні математики молодших школярів.
 24. Розвиток розумових дій у молодших школярів у процесі вирішення системи вправ з математики в умовах рівневої диференціації.
 25. Естетичне виховання на уроках математики у початкових класах.
 26. Екологічне виховання молодших школярів під час вивчення математики.
 27. Використання методу проектів на уроках математики в початковій школі.
 28. Використання різних форм організації навчальної діяльності на уроках математики.
 29. Метод бесіди на уроках математики в початкових класах в умовах НУШ.
 30. Вибір методів навчання на уроках математики при вивченні геометричного матеріалу у початкових класах.
 31. Вибір методів навчання на уроках математики при вивченні частин і дробів.
 32. Роль нестандартних уроків математики у формуванні ключових компетентностей молодших школярів.
 33. Методика проведення уроків математики в дочисловий період в умовах реалізації концепції НУШ.
 34. Сучасні вимоги до уроку математики.
 35. Використання інтегрованих уроків математики у початкових класах.
 36. Використання проблемних ситуацій на уроках математики для формування пізнавальної активності молодших школярів в умовах реалізації концепції НУШ.
 37. Використання народознавчого матеріалу на уроках математики в початковій школі.
 38. Використання диференційованого підходу до навчання на уроках математики в початковій школі.
 39. Індивідуальний підхід до навчання молодших школярів на уроках математики.
 40. Формування самостійності молодших школярів на уроках математики.
 41. Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики у початкових класах.
 42. Використання ідей алгоритмізації при вивченні арифметичних дій молодшими школярами.
 43. Використання елементів проблемного навчання при вивченні арифметичних дій у початкових класах.
 44. Формування обчислювальних навичок та вмінь молодших школярів на уроках математики.
 45. Методика вивчення теми “Дії над числами” в концентрі “тисяча”.
 46. Методика письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел.
 47. Формування навичок усних обчислень у молодших школярів.
 48. Формування навичок письмових обчислень у молодших школярів.
 49. Навчання молодших школярів самоконтролю в процесі формування обчислювальних навиків.
 50. Індивідуальний підхід до учнів у процесі вивчення нумерації чисел у межах 10 в умовах реалізації концепції НУШ.
 51. Формування у молодших школярів вміння розв’язувати текстові задачі.
 52. Розвиток уявлень учнів про складену задачу і процес її розв’язання з позиції реалізації компетентнісного підходу.
 53. Методичні прийоми роботи над текстовими задачами у початковій школі.
 54. Розвиток творчого мислення учнів початкових класів в процесі розв’язування геометричних задач.
 55. Методика розв’язування задач з логічним навантаженням у початкових класах.
 56. Методика розв’язування задач на рух в початкових класах.
 57. Значення диференційованих завдань з математики в початкових класах.
 58. Тести в процесі формування математичної компетентності молодших школярів.
 59. Використання нестандартних завдань на уроках математики в початковій школі для стимулювання пізнавальних інтересів школярів в умовах реалізації концепції НУШ.
 60. Випереджаючі математичні завдання як засіб організації самостійної роботи молодших школярів.
 61. Технологічний підхід у навчанні математики молодших школярів.
 62. Формування поняття величини в молодших школярів.
 63. Розвиток творчої активності молодших школярів на позакласних заняттях з математики в умовах реалізації концепції НУШ.
 64. Самостійна робота як засіб підвищення успішності у початковій школі.
 65. Способи диференціації домашньої навчальної роботи з математики в початкових класах.
 66. Організація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках “Логіки”.
 67. Розвиток логічного мислення на уроках математики в початковій школі.
 68. Формування творчого мислення в процесі позакласної роботи з математики.
 69. Особливості вивчення математичної мови молодшими школярами.
 70. Формування наукового світогляду учнів на уроках математики.
 71. Розвиток мислення учнів при вивченні геометричного матеріалу в початковій школі.
 72. Формування математичних понять молодших школярів.
 73. Методичні основи формування геометричних понять в учнів початкових класів в умовах реалізації концепції НУШ.
 74. Формування поняття натурального числа в початковому курсі математики.
 75. Використання ігрових ситуацій для підвищення ефективності навчання молодших школярів.
 76. Роль дидактичних ігор у процесі формування елементарних математичних понять
 77. Система дидактичних математичних ігор як засіб формування сенсорних умінь учнів початкових класів.
 78. Наочність і її використання в процесі вивчення математики в початкових класах в умовах реалізації концепції НУШ.

Орієнтовна тематика курсових робіт з методики трудового навчання у початковій школі

  1. Проблеми удосконалення трудового навчання молодших школярів у світлі національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті та Концепції Нової української школи.
  2. Актуальні проблеми вдосконалення методики трудового навчання молодших школярів у сучасних умовах.
  3. Сучасні концепції розвивального навчання та їх реалізація на уроках праці в початковій школі.
  4. Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів для реалізації мети і завдань технологічної освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти.
  5. Роль предметно-перетворювальної діяльності у вихованні і розвитку молодших школярів.
  6. Нетрадиційні підходи по проведення уроків трудового навчання у початкових класах (традиції та новаторство в методиці трудового навчання).
  7. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках трудового циклу.
  8. Методика навчання молодших школярів елементам конструювання.
  9. Педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання знань і умінь учнів 1-4 класів на уроках трудового навчання.
  10. Типологія та структура уроків трудового навчання в початкових класах.
  11. Проблемний метод навчання на уроках праці в початкових класах.
  12. Методичні основи укладання словника (довідника) учня початкових класів з вивчення змістових ліній технологічної освітньої галузі.
  13. Співвідношення конструктивних і репродуктивних методів у розвивальному навчанні молодших школярів на уроках праці.
  14. Методичні основи розробки адаптованої до молодшого шкільного віку технічної документації для уроків трудового навчання у 1-2 (3-4) класах.
  15. Методика організації спостережень і дослідів на уроках трудового навчання в початкових класах.
  16. Методика формування у молодших школярів умінь самостійної праці на уроках трудового навчання.
  17. Методика формування у молодших школярів графічних умінь і навичок.
  18. Психолого-педагогічні основи використання функціональної музики на уроках трудового навчання.
  19. Формування і розвиток загальнотрудових умінь учнів початкових класів на уроках трудового навчання.
  20. Міжпредметні зв’язки на уроках трудового навчання в початкових класах.
  21. Специфіка освітнього процесу з трудового навчання в сільській малочисельній початковій школі.
  22. Особливості уроків трудового навчання з шестилітніми дітьми.
  23. Ігрові форми організації діяльності молодших школярів на уроках трудового навчання.
  24. Дидактична казка як засіб трудового навчання учнів 1-4 класів.
  25. Використання загадок у трудовому навчанні учнів початкових класів.
  26. Методика формування елементів економічних знань в процесі трудового навчання молодших школярів.
  27. Екологічне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання.
  28. Навчання технологічним операціям обробки матеріалів у початкових класах (основи технологічної підготовки на прикладі певного конкретного виду матеріалу).
  29. Розробка конструкції і виготовлення оригінальних дидактичних роздаткових, демонстраційних матеріалів, інструкцій та технологічних карт, навчальних таблиць, леп буків тощо.
  30. Використання елементів паперової пластики на уроках праці як засобу розвитку творчих здібностей молодших школярів.
  31. Розвиток творчих здібностей учнів 1-4 класів у процесі конструювання, моделювання та макетування з різних матеріалів.
  32. Форми залучення молодших школярів до побутової праці (з урахуванням традиційних народних свят).
  33. Виховання у молодших школярів культури побуту на уроках праці.
  34. Методичні засади організації господарської діяльності молодших школярів.
  35. Методика навчання учнів молодших класів виготовленню орігамі.
  36. Методичні основи ознайомлення молодших школярів з основними галузями сучасного виробництва.
  37. Методика пропедевтичної роботи з профорієнтації учнів 1-4 класів на уроках праці.
  38. Організація і проведення екскурсії як засобу первинної профорієнтації молодших школярів.
  39. Форми і методи ознайомлення молодших школярів з трудовими традиціями рідного краю і своєї місцевості.
  40. Використання народних традицій та звичаїв рідного краю на уроках праці в початкових класах.
  41. Використання народних традицій ляльки-мотанки в навчально-виховній роботі з молодшими школярами.
  42. Елементи народних ремесел як засіб трудового та естетичного виховання молодших школярів (на прикладі конкретного виду ремесла).
  43. Витинанки як засіб художнього виховання учнів початкових класів.
  44. Трудове виховання учнів молодшого шкільного віку за місцем проживання.
  45. Психолого-педагогічні умови формування в учнів початкових класів навичок безпечного виконання трудових операцій.
  46. Науково-методичне забезпечення дотримання вимог безпеки праці у робочих кімнатах для трудового навчання учнів початкових класів.
  47. Психо-фізіологічні, ергономічні та психолого-педагогічні основи безпеки життєдіяльності молодших школярів у процесі трудового навчання.
  1. Теоретико-методичні основи розвитку трудової компетентності молодших школярів засобами техологічної освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти.
  2. Дослідження змісту варіативних навчальних посібників для трудового навчання щодо можливостей виконання вимог Державного стандарту початкової освіти.
  3. Теоретико-методичні засади формування економічної культури особистості у молодшому шкільному віці на уроках трудового навчання.
  4. Дослідження змісту навчальних посібників з трудового навчання щодо їх виховного та розвивального потенціалу, реалізації вимог Держстандарту початкової освіти та типових навчальних  програм.
  5. Науково-методичні засади моделювання та використання ігрових форм організації діяльності молодших школярів на уроках трудового навчання.
  6. Теоретико-методичні основи здійснення диференційованого підходу до учнів у процесі початкового трудового навчання.
  7. Дидактико-методичні аспекти інтеграції змісту технологічної та інших освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти у Новій українській школі.
  8. Психолого-педагогічні та методичні основи формування у молодших школярів умінь співпраці на уроках трудового навчання.

 Орієнтовна тематика курсових робіт з курсу

Методика викладання природознавства в початкових класах (2019-2020 н. р.)

 1. Самостійна робота на уроках природознавства та її вплив на формування природних понять молодшого школяра.
 2. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення природознавства.
 3. Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення природознавства в 3-4 класах.
 4. Методи та прийоми ознайомлення з природою у початкових класах.
 5. Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства.
 6. Використання фольклору як засобу підвищення ефективності уроків природознавства.
 7. Методика використання ігрових прийомів на уроках природознавства з різними дидактичними цілями.
 8. Організація і проведення робіт на географічному майданчику в початковій школі.
 9. Використання наочних посібників на уроках природознавства в початковій школі.
 10. Екологічна стежинка як форма організації пізнання природи рідного краю.
 11.  Використання усної народної творчості на уроках природознавства.
 12.  Використання презентацій як засобу активізації діяльності школярів на уроках природознавства.
 13.  Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках природознавства у початковій школі.
 14.  Засоби активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства.
 15.  Ознайомлення молодших школярів з різноманітністю неживої природи рідного краю.
 16.  Ознайомлення учнів з тваринним світом на уроках природознавства.
 17.  Екологічне виховання молодших школярів.
 18.  Розвиток у молодших школярів ціннісного ставлення до природи на уроках природознавства.
 19.  Організація самостійної роботи учнів при вивченні природознавства.
 20.  Ознайомлення молодших школярів з різноманітністю живої природи рідного краю.
 21.  Методика формування екологічних знань на уроках природознавства в початковій школі.
 22.  Особливості навчання природознавству в малокомплектній школі.
 23.  Формування і розвиток природничих уявлень та понять в учнів початкових класів.
 24.  Підготовка вчителя до проведення уроку з природознавства.
 25. Різновидності самостійної роботи на уроках природознавства та її значення у формуванні природничих понять.
 26.  Дидактичні особливості нестандартних уроків із природознавства у початковій школі.
 27.  Використання пізнавальних завдань під час формування природничих знань молодших школярів.
 28.  Ознайомлення учнів з корисними копалинами.
 29. Екологічні дозвілля в системі природоохоронної роботи сучасної початкової школи.
 30.  Досліди з природознавства та методика їх проведення в початковій школі. 

 Тематика курсових робіт з  музичного виховання  з методикою навчання (2019-2020 н.р.)

 1. Роль українського музичного фольклору в естетичному вихованні молодших школярів.
 2. Особливості побудови уроку музики і методика його проведення в малокомплектній школі.
 3. Типи уроків музики у початкових класах та умови підвищення їх ефективності.
 4. Аналіз сучасного уроку музики у початковій школі.
 5. Методика проведення нестандартних уроків музики у початковій школі.
 6. Шляхи удосконалення педагогічної майстерності вчителя музики.
 7. Особистісно-орієнтований підхід до процесу музичного виховання учнів початкових класів.
 8. Культурно-освітнє середовище як джерело музичного розвитку дитини.
 9. Формування музичних інтересів учнів.
 10. Розвиток інтересу до народної музики у молодших школярів.
 11. Міжпредметні зв‘язки як засіб активізації музичного виховання учнів.
 12. Аналіз передового педагогічного досвіду музичного виховання дітей (огляд статей, використання місцевого матеріалу).
 13. Розвиток музикальності в учнів початкових класів.
 14. Особливості розвитку музикально-сенсорних здібностей у першокласників.
 15. Музично-дидактичні ігри як засіб розвитку сенсорних здібностей у першокласників.
 16.  Музичні здібності і їх розвиток у молодшому шкільному віці.
 17. Музичне сприймання як основа формування музичної культури учнів.
 18. Етапи розвитку музичного сприймання.
 19. Шляхи і засоби педагогічного впливу на розвиток музичного сприймання.
 20. Особливості розвитку музичного сприймання у школярів різних музичних вікових груп.
 21. Методика проведення слухання музики в загальноосвітніх школах.
 22. Характеристика слухання музики як виду музичної діяльності школярів на уроці музики.
 23. Педагогічне керівництво процесом музичного сприймання молодших школярів.
 24. Виховання основ музичної культури молодших школярів в сім‘ї.
 25. Шляхи взаємодії школи і сім‘ї у процесі музичного виховання дітей.
 26. Розвиток у молодших школярів навиків аналізу-інтерпретації музичних творів.
 27. Шляхи активізації сприймання музики молодшими школярами в процесі слухання.
 28. Методи активізації учнів в різноманітній музичній діяльності.
 29. Особливості здійснення індивідуального підходу на уроках музики.
 30. Методика вокально-хорової роботи в школі.
 31. Особливості розвитку дитячих голосів.
 32. Хоровий спів як вид виконавського мистецтва і його значення у музичному вихованні дітей.
 33. Психолого-фізіологічна характеристика мутації і вимоги до співацького режиму для учнів.
 34. Основні вокально-хорові навички і методика їх розвитку у дітей різного віку.
 35. Робота над вокально-хоровими навичками у шкільному хорі.
 36. Методика розучування пісні.
 37. Музично-ритмічні рухи і методика їх освоєння в школі.
 38. Система музично-ритмічного виховання дітей молодшого шкільного віку.
 39. Теоретичні основи музично-ритмічного виховання учнів.
 40. Методика розвитку чуття ритму і навиків виконання музично-ритмічних рухів.
 41. Роль музично-ритмічних рухів в процесі музичного виховання молодших школярів.
 42. Методика освоєння засобів музичної виразності в різних видах музичної діяльності.
 43. Методика використання елементарних музичних інструментів на уроці музичного мистецтва у початковій школі.
 44. Педагогічна концепція К.Орфа.
 45. Розвиток творчої активності учнів у різноманітній музичній діяльності.
 46. Педагогічне керівництво музичною творчістю дітей.
 47. Розвиток дитячої творчості у різних видах музичної діяльності.
 48. Позакласна музично-виховна робота в школі.
 49. Масові форми позакласної  музичної роботи.
 50. Методика гурткової та індивідуальної музично-виховної роботи в школі.
 51. Ретроспективний аналіз розвитку музичного виховання дітей в школах України.
 52. Методика роботи над освоєнням теми з шкільної програми («Які почуття передає музика», «Про що розповідає музика», «Як розповідає музика» тощо).     

Тематика курсових робіт з образотворчого мистецтва

(2019-2020 н.р.)

 1. Художнє виховання дітей молодшого шкільного віку.
 2. Використання технічних засобів навчання та наочних посібників на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.
 3. Методика проведення занять з декоративного малювання. Писанкарство.
 4. Методика проведення занять з декоративного розпису в молодших класах.
 5. Українська народна іграшка та її використання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.
 6. Петриківський розпис. Поняття декоративної форми і кольору в початкових класах.
 7. Методика малювання пейзажу в початкових класах.
 8. Графіка. Графічні техніки та їх використання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.
 9. Портрет. Поняття про зображення обличчя людини та його пропорцій на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.
 10. Колір як засіб виразності в дитячих малюнках.
 11. Скульптура як вид образотворчого мистецтва. Об’ємні зображення за мотивами народних іграшок в початкових класах.
 12. Роль уроків образотворчого мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів.
 13. Тематичне малювання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.
 14. Робота акварельними фарбами на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.
 15. Мета та завдання викладання образотворчого мистецтва в початковій школі.
 16. Ознайомлення дітей молодшого шкільного віку з мистецтвом живопису.
 17. Використання творів української кераміки на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.
 18. Особливості зображувальної діяльності дітей молодшого шкільного віку.
 19. Взаємозв’язок школи і сім’ї в естетичному вихованні дітей.
 20. Організаційні форми навчально-пізнавальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.
 21. Анімалістичний жанр на уроках образотворчого мистецтва в молодших класах.
 22. Натюрморт на уроках образотворчого мистецтва в молодших класах.
 23. Малювання ілюстрацій до літературних творів на уроках образотворчого мистецтва в молодших класах.
 24. Використання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах елементів народної орнаментики.
 25. Петриківський розпис. Поняття декоративності форми і кольору на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.
 26. Види декоративно-прикладного мистецтва. Витинанка.
 27. Роль самостійної зображувальної діяльності в розвитку творчих здібностей дітей.
 28. Методика викладання технік декоративно-прикладного мистецтва (аплікація, батик, монотипія тощо) у позакласній роботі учителя початкових класів.
 29. Методичні рекомендації щодо виконання декоративних композицій у різноманітних художніх техніках.

Тематика курсових робіт з методика навчання української мови (2019 – 2020 н.р.)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

 1. Методика ознайомлення першокласників з фонетичними одиницями (звуки мовлення, приголосні, тверді, м’які, склад, наголос, наголошений склад).
 2.   Методика здійснення звуко-складового аналізу слова на уроках навчання грамоти.
 3. Розвиток орфографічної пильності першокласників у післябукварний період навчання грамоти

 

2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 1. Збагачення мовлення молодших школярів прикметниковими синонімами.
 2. Методика попередження та виправлення граматичних мовних помилок  в усному мовленні молодших школярів.
 3. Сюжетно-рольові ігри як засіб розвитку діалогічного мовлення молодших школярів.
 4. Формування звукової культури мовлення молодших школярів.
 5. Розвиток мовлення молодших школярів у навчальному діалозі.
 6. Розвиток усного ініціативного монологічного мовлення молодших школярів
 7. Розвиток образного мовлення молодших школярів під час  ознайомлення з пейзажною лірикою
 8. Збагачення мовлення молодших школярів абстрактною лексикою (на позначення людських стосунків).
 9. Літературні ігри як засіб формування емоційно образної виразності мовлення у молодших школярів.
 10. Антонімічні конструкції у казках “Літературного читання” для 3-4 класу як засіб збагачення мовлення школяра.
 11. Збагачення словника молодших школярів у процесі вивчення дієслова у 3 класі.
 12. Збагачення словника молодшого школяра під час ознайомлення з полісемією на уроках української мови.
 13. Формування культури мовлення четвертокласників під час вивчення розділу “Мова і мовлення” на уроках української мови.
 14. Формування писемної культури мовлення четвертокласників під час вивчення розділу “Текст” на уроках української мови.
 15. Розвиток мовлення четвертокласників на уроках української мови під час вивчення розділу “Речення”.
 16. Формування комунікативних умінь молодших школярів у процесі опрацювання теми „Текст” на уроках української мови в початковій школі.
 17. Розвиток діалогічного мовлення учнів 4-х класів на уроках української мови.
 18. Збагачення лексичного запасу молодших школярів на уроках української мови засобами дидактичних ігор.
 19. Розвиток образного мовлення молодших школярів на уроках української мови.
 20. Розвиток монологічного мовлення молодших школярів на уроках української мови засобами дидактичних ігор.
 21. Збагачення мовлення молодших школярів прикметниковою синонімією на уроках української мови.
 22. Збагачення мовлення молодших школярів складними реченнями різних типів у процесі ознайомлення з елементами синтаксису на уроках української мови.
 23. Розвиток діалогічного мовлення молодших школярів на уроках української мови засобами сюжетно-рольових ігор.
 24. Розвиток діалогічного мовлення молодших школярів на уроках української мови засобами творчих переказів.
 25. Збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами на уроках української мови.
 26. Методика навчання розповіді на основі сюжетної картини.
 27. Прислів’я і приказки як засіб розвитку образного мовлення учнів початкової школи.
 28. Розвиток образного мовлення молодших школярів засобами фразеології.
 29. Методика ознайомлення молодших школярів із переносним значенням слова.
 30. Методика ознайомлення учнів молодших класів зі словами, близькими за значенням.
 31. Методика ознайомлення молодших школярів зі словами, протилежними за значенням.
 32. Методика написання творчих робіт за пейзажною картиною.
 33. Методика навчання описових розповідей учнів початкової школи на уроках  розвитку зв’язного мовлення
 34. Методика роботи над текстом на уроках української мови  в початковій школі.

3. МЕТОДИКА КЛАСНОГО ТА ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

 1. Формування навичок усвідомленого читання на уроках літературного читання в початкових класах.
 2. Формування навичок правильного читання у молодших школярів під час опрацювання оповідань на уроках літературного читання.
 3. Формування навичок виразного читання у молодших школярів під час опрацювання епічних віршів.
 4. Формування навичок виразного читання у молодших школярів під час опрацювання байок  на уроках літературного читання.
 5. Особливості читання й аналізу творів різних жанрів (науково-пізнавальні статті, нариси, оповідання, казки, байки, вірші, загадки, прислів’я, скоромовки, потішки, жарти, веселинки).
 6. Формування в учнів першого класу навичок читання з використанням технології диференційованого навчання.
 7. Пропедевтична робота з вивчення літератури в молодших класах.
 8. Літературні ігри як засіб розвитку літературної творчості молодших школярів.
 9. Літературні ігри як засіб  розширення кола читання в учнів початкової школи.
 10. Літературні ігри як засіб розвитку уяви, фантазії в молодших школярів.
 11. Літературні ігри як засіб формування літературознавчих понять тема, сюжет, композиція, ідея в учнів початкової школи.
 12. Літературні ігри як засіб формування уявлення про мову художнього твору в учнів початкової школи.
 13. Літературні ігри як засіб формування літературознавчого поняття жанр  художнього твору в молодших школярів.
 14. Літературні ігри як засіб формування літературознавчого поняття образ автора  в  художньому творі в учнів початкової школи.
 15. Формування читацької самостійності молодших школярів шляхом проведення нетрадиційних уроків.
 16. Формування творчого мовлення у процесі роботи з сучасною дитячою книжкою.
 17. Методика формування читацької культури молодших школярів.
 18. Використання технології розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках літературного читання.
 19. Формування читацької активності молодших школярів засобами сучасної літератури.
 20. Розвиток читацьких інтересів молодших школярів  засобами сучасної літератури.
 21. Формування читацьких інтересів молодших школярів на уроках літературного та позакласного читання.
 22. Драматизація та інсценування художніх творів дітьми молодшого шкільного віку на уроках літературного читання.
 23. Формування навички свідомого читання у молодших школярів під час ознайомлення з творами (автор – за вибором студента).
 24. Особливості роботи над віршами (автор – за вибором студента) на уроках літературного читання.
 25. Формування навички виразного читання під час ознайомлення з творчістю (автор – за вибором студента) в початковій школі. 

4. МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ  З ОСНОВАМИ МОВНОЇ ТЕОРІЇ

 1. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів під час ознайомлення з однорідними членами речення на уроках української мови.
 2. Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови під час опрацювання орфографічного матеріалу.
 3. Методика вивчення лексико-граматичних категорій іменника на уроках української мови в початковій школі.
 4. Формування орфографічної грамотності третьокласників під час вивчення дієслова.
 5. Формування орфографічної грамотності другокласників під час ознайомлення з іменником.
 6. Формування орфографічної грамотності другокласників під час ознайомлення з дієсловом.
 7. Розвиток орфографічної пильності молодших школярів на уроках української мови в 2-му класі.
 8. Формування орфографічної пильності молодших школярів на уроках української мови засобами дидактичних ігор.
 9. Використання дидактичних ігор під час вивчення роду (або числа, або відмінка – за вибором студента) іменника у початковій школі.
 10. Використання дидактичних ігор під час вивчення роду  прикметника у початковій школі.
 11. Використання дидактичних ігор під час вивчення правопису дієслова в початковій школі.
 12. Формування ціннісних орієнтацій (яких саме – за вибором студента) молодших школярів засобами літератури для дітей.
 13. Методика навчання пунктуації на уроках української мови  в початковій школі.
 14. Методика роботи над орфографічним правилом на уроках української мови в початкових класах.