Луцан Надія Іванівна

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

З 1977 – 1981рр. навчалася у Київському державному педагогічному інституті ім. О.М. Горького заспеціальністю – педагогіка і психологія (дошкільна), кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню.

У 2003р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «українська мова та література» у Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника.

1981 – 1990 рр. – працювала у дошкільних закладах м. Івано-Франківська на посадах методиста з дошкільного виховання та завідувача дошкільним закладом освіти.

1990 – 2007 рр. – на посаді асистента, а далі доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти.

2007 – 2016 рр. – завідувач кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти.

З 2016 р. – завідувач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

У 1995 році присуджено наукову ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)).Тема: «Методика розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку за текстами українських народних ігор»

У 1997 році присвоєно звання доцента  кафедри дошкільного виховання і охорони здоров’я дітей.

У 2006 році присуджено наукову ступінь доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)) Тема: «Теорія і практика розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-іг­ровій діяльності»,

У 2008 році присвоєно вчене звання професора кафедри математичних та природничих дис­циплін початкової освіти.

Підготувала 10 кандидатів наук

Член вченої ради університету, член спеціалізованої вченої ради Державного закладу “Південно укранський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського”.

Член редакційної ради науково-педагогічного журналу «Освітні обрії»; наукового віснику «Педагогічні науки» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського; «Educational Sciences. Interdisciplinary Studies», «Biblioteka Gerontologii Spolecznej. Polishsocial gerontology journal» (Краків). Член ради рецензентів журналу:„Nauki o Wychowaniu. StudiaInterdyscyplinarne” (Лодзь).

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Керівник науково-дослідної теми «Підготовка майбутніх фахівців в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору» (державний реєстраційний номер 0110U008158).

Нагороди та відзнаки

Подяка Міністерства освіти і науки України (2018р.). Грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2017 р.), Грамота головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2012р.). Грамота головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2010р.). Грамоти ректорів Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (2000, 2010, 2015 рр.).

Підвищення кваліфікації, стажування

Трьох місячне стажування у Педагогічному Університет ім. Комісії Національної Освіти у Кракові (Польща).Тема: «Вивчення досвіду європейської системи педагогічної освіти», Сертифікат від 14. 04. 2017.

Сертифікати: 1. Майстра-тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей (швейцарсько-український освітній проект, 2018 р.).

2. ERASMUS+Programme, CBHEAction “MoPED: ModernizationofPedagogicalHigherEducationbyInnovativeTeachingInstruments” (Участь у майстер-класах експертів ЄС: Estella Dauksiene “Toolsand activities for international ization at home viavirtual mobility” and Koen Veermans “Games and simulations in STEM education”, 2018 р.).

3. ERASMUS+Programme, CBHE Action“MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments” Project No. 586098-EPP-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, 2019 р.).

4. «Додатки Google в освітній діяльності» за підтримки Академії цифрового розвитку, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської області державної адміністрації, Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради спільно з Google Україна (м. Івано-Франківськ, 2019) та інші. 

Сфера наукових інтересів

проблеми виховання і навчання дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку, підготовки педагогічних кадрів.

Є автором 190 наукових публікацій з різних аспектів початкової, дошкільної та вищої освіти серед яких: 13 монографій, 14 статей у закордонних виданнях, 12 навчальних посібників, 17 методичних рекомендації, 8 навчальних програми для студентів закладів вищої освіти.

Монографії та посібники.

1.Вплив української народної гри на розвиток мовлення дітей Актуальні проблеми українського національного дошкілля /Колективна монографія за ред. М.Г. Стельмаховича. – Івано-Франківськ, 1995, С.212-232.

2. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку Монографія./ Н.І.Луцан,– Одеса: ПНЦ АПН України – СВД М.П. Черкасов, 2005. – 319с.

3. Розвиток мовлення дітей засобами народних ігор Монографія/ Н.І.Луцан,–Одеса: СВД М. П. Черкасов, 2007. – 255с.

4.Луцан Н.І.Розвиток мовлення дітей в ігровій діяльності. Навчальний посіб­ник. Івано-Фран­ківськ: ВДВ  ЦІТ,  2008. – 168 с.

5. Наукова школа академіка Алли Богуш. Монографія /Упорядник і заг.ред. А.М.Богуш. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2009.,автор. С.77-85. С.229-234.

6.Луцан Н.І.Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну. Навчальний посібник. 2-е видання. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 172с.Гриф МОН України.

7. Луцан Н.І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях. Навчальний посібник.-К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184с. Гриф МОН України.

8. Луцан Н.І.Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри. Ситуації, вправи. Видання друге, доповнене. Навчальний посібник/А.М.Богуш, Н.І.Луцан // – К.:Видавничий Дім «Слово», 2012. – 304с. Гриф МОН України.

9. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності: монографія/ А.М.Богуш, Н.Г.Грама, Н.І.Луцан та ін. – Одеса: вид. Букаєв В.В, 2013. – 236 с.

10. Компетентнісний підхід у сучасній початковій освіті: досвід і перспективи //колективна монографія за ред. Луцан Н.І. – Івано-Франківськ, 2015. – 256 с.

11. Формування готовності студентів до збагачення словника народознавчою лексикою шестирічних учнів:монографія/ Н.І.Луцан, А.В.Жаровська. – Івано-Франківськ, «НАІР», – 2015. – 286 с.

12.Підготовка дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до навчання у школі. Монографія/Н.І.Луцан, В.М.Вертугіна. – Івано-Франківськ, «НАІР», – 2016. – 246 с.

13. Методика викладання природознавства в початковій школі: навчальний посібник/ Укладач Н.І.Луцан. – 3-е вид.переоб. і доп. – Івано-Франківськ.: НАІР, 2016. – 192 с.

14.Формування мовленнєвої культури учнів на уроках літературного читання в початковій школі.Монографія/Н.І.Луцан, С.В.Вербещук. – Івано-Франківськ, «НАІР», – 2018. – 240 с.

15.Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності.Монографія/Н.І.Луцан, В.В. Любива. – Івано-Франківськ, «НАІР», – 2019. – 280 с.

Статті 2012-2019 р.р.

1. Луцан Н.І. Формування екологічної компетентності у майбутніх вихователів ДНЗ /Н.І. Луцан//Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Педагогічні науки. –Випуск 1.39. – Миколаїв: МДУ, 2012. – С.170-173.

2.Луцан Н.І. Проблема полікультурного виховання в молодшому шкільному віці/Н.І.Луцан//Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Випуск 642. Педагогіка та психологія – 2012. – С.77-84.

3.Луцан Н.І. Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до викладання інтегрованого курсу «Я і Україна»./Н.І. Луцан//Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки: Збірник наукових праць. – Педагогічні науки. – Випуск 14(239), 2012. – С.12-16.

4. Луцан Н.І. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи з дітьми перед шкільного віку/Н.І.Луцан//НауковийвісникМиколаївськогодержавногоуніверситету: Збірник наукових праць. – Педагогічні науки. – Випуск 1.37. – Миколаїв: МДУ, 2012. – С.251-254.

5. ЛуцанН.І.Формування креативності в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи /Н.І.Луцан//Обрії. Науково-педагогічний журнал. №1(34)   – 2012. – С.4-5.

6. Луцан Н.І. Методика збагачення мовлення молодших школярів етнокультурознавчою лексикою на міжпредметній основі/Н.І.Луцан, Г.М.Максимчук// Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр.– Випуск 7-8, 2012. – С.110-115.

7. Луцан Н.І. Концептуальні засади навчання професійно-зорієнтованого українського діалогічного мовлення іноземних студентів/Н. І. Луцан, Г.Я. Іванишин //Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць – Випуск 7-8, 2012. – С. 217-222.

8. Луцан Н.І. Методика розвитку умінь будувати висловлювання різних типів у процесі конструктивно-художньої діяльності учнів початкової школи/ Н.І. Луцан, Ю.М. Кінаш//Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Випуск 637.   Педагогіка та психологія – 2012. – С.111-117.

9. Луцан Н.І. Особливості підготовки майбутніх вчителів початкових класів до роботи з дітьми передшкільного віку. /Н.І. Луцан//Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип.23: збірник наукових праць. – К, 2013. – С.79-83.

10. Луцан Н.І. Впровадження інноваційних технологій в освіту Прикарпаття/ Н.І.Луцан// Гірська школа Українських Карпат. Науково-методичний журнал. №8-9, Івано-Франківськ, 2013. – С. 249-251.

11. Луцан Н.І. Підготовка вчителя початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання / Н.І.Луцан// НауковийвісникМиколаївськогодержавногоуніверситету: Збірник наукових праць. – Педагогічні науки. – Випуск 1.41.(93), Т.1.– Миколаїв: МДУ, 2013. – С.134-137.

12. Луцан Н.І. Творчість як важлива умова успішності майбутнього вчителя початкових класів/Н.І. Луцан//Науковий вісник Миколаївськогодержавногоуніверситету: Збірник наукових праць. – Педагогічні науки. – Випуск 1.39. – Миколаїв: МДУ, 2013. – С.170-173.

13Lutsan N. Features of the Training of Primary School Teachers to Work in a Multicultural Environment / N.Lutsan //Current Issues in Some Disciplines// INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. Odborarov 1320/46. Komarno. Slovakia. 2013. – S. 96–100.

http://www.irisro.org/inter2013angol/index.html

14.Lutsan N. The Problem of Training of Primary School Specialists in the System of Multicultural Education/ N.Lutsan //Questions and Perspectives in Education // INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. Odborarov 1320/46. Komarno. Slovakia . 2013. – С. 42–43.

15. Lutsan N. Ksztattowanie mobilnosci zawodowej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej/N.Lutsan// Interdyscyplinosc pedagiki I jej subdyscypliny – Wydawnictwo Naukowr Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB– ISBN 978-83-7789-217-6, Radom – 2013. – S. 609-614.

16Lutsan N. The role of women in Ukrainian society/ N.Lutsan //Womenindifferentglobalcontexts.| Culture-Gender-Violence.- ISBN 978-83-7850-685-0 – Cracow, 2014.S. – 51-57.

17LutsanN. Пенсионеры в Украине: социальная помощь для пожилых людей / N.Lutsan //Social Policy and Models of Services for the Elderly International Perspective.|Biblioteka Gerontologii Spolecznej EXLIBRIS, 2(10) |2015. /ISBN 978-83-941568-4-8, ISSN 2450-0232/- Cracow, 2015. – S.- 145-155.

18. Луцан Н.І. Педагогічні умови формування професійної мобільності вихователя дошкільного закладу/Н.І.Луцан//Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Педагогічні науки. –Випуск 1.45.(106). – Миколаїв: МДУ, 2014. – С.87-89.

19.Lutsan N. Training of Primary School Teachers to Professional Mobility in Mountainous Region Conditions / N.Lutsan // Journal of VasylStefanykPrecarpathian National University  Ivano-Frankivsk. 2014 S. 148-153.

20.ЛуцанН.І.Розвиток зв’язного мовлення дошкільника в мовленнєво-ігровій діяльності: лінгводидактичний аспект/Н.І.Луцан//Наука і освіта. – Одеса, – №10|СXXVII, 2014. – С.119-123.

21. Луцан Н.І. Використання мовленнєво-ігрової діяльності в процесі формування зв’язного мовлення дошкільника: лінгводидактичний аспект/Н.І.Луцан// Наука і освіта. – Одеса, – №5|СІ, 2014. – С.13-15.

22. Луцан Н.І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми передшкільного віку/Н.І. Луцан //Zbiorraportownaukowych.|Problemymiejscowegonowoczesneprzedszkoleiszkolnicwawyzszego – Warszawa. , 2014. – s. 115-116.

23.LutsanN. Мовленнєвий розвиток учнів початкової школи в умовах полікультурного середовища/ N.Lutsan, S.B.Kopelyuk// ScientificJournal «ScienceRise». – м. Харків, 2015. – №6/1(11). – С. 73-75.

24. LutsanN. Інтернет-ресурси як засіб формування аудитивних умінь української мови у іноземних слухачів підготовчого відділення /N.Lutsan, O.Fedorova// ScientificJournal «ScienceRise». – м. Харків, 2015. – № 6 (1). – С. 71-73.

25. Луцан Н.І. Мовленнєвий розвиток дитини в контексті багатовимірності освітнього середовища / Н.І. Луцан//НауковийвісникМиколаївськогодержавногоуніверситету: Збірник наукових праць. – Педагогічні науки. –№ 2 (49), травень 2015. – Миколаїв: МДУ, 2015. – С.118 -122.

26. Луцан Н.І. Підготовка вчителів початкових класів до професійної мобільності в умовах гірського регіону./ Н.І. Луцан//Гірська школа Українських Карпат. Науково-методичний журнал. №12-13, Івано-Франківськ, 2015. – С. 193-196.

27. Lutsan N. Modern Educational Technologies in Ukrainian High School. Edukacja – Technika – Informatyka |Halyna Mykhaylishyn, Nadiia Lutsan, Oksana Kondur|, Kwartalnik Naukowy nr 4(14)2015, ISSN 2080-9069, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszow 2015. – S.-74-80.

28. Луцан Н.І. Пенсионеры в Украине: социальная помощь для пожилых людей. Social Policy and Models of Services for the Elderly International Perspective.|BibliotekaGerontologiiSpolecznejEXLIBRIS, 2(10) |2015. /ISBN 978-83-941568-4-8, ISSN 2450-0232/- Cracow, 2015. – S.- 145-155.

29. LutsanN.Przygotowanie nauczyciela do fachowejmobilnosci w warunkach transformacjiwyksztafcenia podstawowego/ N.Lutsan // «Nauka. Oswiata. Prawo. Zarzadzanie». KELM, Lodz, – 2016 wrzesien – № 3 (15). – S. – 142-148.

30. LutsanN.Needs and development  opportunities of pensioners in Ukraine / N.Lutsan // Activeandhealthy ageing |BibliotekaGerontologiiSpolecznejEXLIBRIS, 1(13) |2017. / ISSN 2450-0232/- Cracow, 2017. – S.- 85-93.

31.LutsanN.Przygotowanie nauczyciela kształcenia podstawowego do wykorzystania innowacyjnych technologii pedagogicznych w warunkah transformacji / N.Lutsan // Debata Edukacyjna/ Rocznik nr 9, 2016-2017. /ISNN 1895-2763, DIO 10.24917/18952763.9/ – Kraków, 2017. – S. – 86-92.

32. Луцан Н.І. Наукові підходи до організації навчання дітей з особливими освітніми проблемами/ Н.І. Луцан // Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Педагогічні науки. –№ 1 (64), лютий 2019. – Миколаїв: МДУ, 2019. – С.152 -157.

33. LutsanN.MATHEMATICAL MODELS OF FORMATION AND FUNCTIONING OF TEAMS OF SOFTWARE SYSTEMS DEVELOPERS /Pasyeka M.,Dronyuk I., Pasyeka N., Sheketa V., Lutsan N., Kondur O. // The Third International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2020).– 21-22 January 2020, Kiev, Ukraine.– P.36-46.


Викладає курси навчальних дисциплін:

1.Методологія та організація наукових досліджень

2. Європейська освіта

3. Ознайомлення дітей з довкіллям та розвиток рідного мовлення

4.  МНОГ “Природознавство”