Плетеницька Лідія Степанівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Основні віхи професійної діяльності.

1980-1985 р. -навчання в Педагогічному інституті ім. В.Стефаника на фізико-математичному факультеті;

1991-1995 р. – навчання в аспірантурі Південноукраїнської педагогічного університету (м. Одеса).

1995 р. – захист десертації на тему: ” Підготовка студентів до народознавчої роботи в дошкільних закладах  (на матеріалі народної математики)”

2002 р. – присвоєно звання доцента;

2011 р. – закінчила Тернопільський економічний університет, спеціальність “Менеджмент”.

2019 р. – приймала участь у ХІV Міжнародному тренінг-марафоні “Навчання-Якість-Моніторинг” у навчально-демонстраційній сесії “Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики” (Сертифікат № 14-40 від 22 листопада 2019 р. м. Київ).

Плетеницька Л.С. Погляди Михайла Стельмаховича на підготовку майбутніх педагогів до народознавчої роботи в закладах освіти/Л.С.Плетеницька//Мирослав Гнатович Стельмахович – видатний український педагог. Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції 5-6 червня 2014 р.- Івано-Франківськ, 2014. – С. 172-176.

Лідія Плетеницька. Христина Большакова. Інформаційні  підходи вивчення змістової лінії «Величини»в початкових класах /Христина Большакова//Інформаційний бюлетень кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти: зб.наукових праць. – Івано-Франківськ, 2014. – №5. – С. 5 – 9.

Лідія Плетеницька. Ольга Вітвіцька. Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення змістової лінії «Сюжетні задачі» освітньої галузі «Математика» /Ольга Вітвіцька//Інформаційний бюлетень кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти: зб.наукових праць. – Івано-Франківськ, 2014. – №5. – С.15 – 20.

Лідія Плетеницька. Роксолана Попович. Використання інтерактивних технологій  навчання в процесі вивчення освітньої галузі «Математика» в початкових класах. / Роксолана Попович//Інформаційний бюлетень кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти: зб.наукових праць. – Івано-Франківськ, 2014. –№5. – С.85 – 9

Уроки математики з використання мультимедії. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» / Упорядники С.Ю. Довбенко.,Л.М. Прокопів., О.М. Сидорук – Івано-Франківськ: 2015. – 224 с. 206-224с.

Плетеницька Л.С. MechanismsofGrowthandTopologyofNanostructures.//Фізика і технологія тонких плівок та наносистем. Матеріали XV Міжнародної конференції / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, д.х.н.,проф. Фреїка Д.М. – Івано-Франківськ: П-ць Голіней О.М., 2015.-400с.

Плетеницька Л. Розв’язування задач на пропорційну залежність у процесі вивчення змістової лінії «Сюжетні задачі» в початкових класах / Плетеницька Л.С., Вітвіцька О. // Інформаційний бюлетень кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти. – Івано-Франківськ. – 2013р. –  Вип 4. – С.89-98.

Плетеницька Л. Використання тестових завдань в процесі вивчення змістової лінії «Величини» в початкових класах / Плетеницька Л.С., Луцик В., Большакова Х. // Інформаційний бюлетень кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти. – Івано-Франківськ. – 2013р. –  Вип 4. – С.131-138.

Плетеницька Л. Використання граф-схем у процесі вивчення змістової лінії « Сюжетні задачі» / Плетеницька Л.С., Луцик М. // Інформаційний бюлетень кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти. – Івано-Франківськ. – 2013р. –  Вип 4. – С.138-146.

Плетеницька Л. Умови вивчення освітньої галузі ‘Математика’ за системою розвивального навчання / Плетеницька Л.С. // Актуальні проблеми методики викладання математики в початкових класах. Методичний бюлетень № 1. – Івано-Франківськ, 2012. – С.85-91.

Плетеницька Л. Формування математичної компетентності молодших школярів / Плетеницька Л. С. // Інформаційний бюлетень кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти. – Івано-Франківськ. – Вип 3. – С.85-94.

Плетеницька Л. Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів в процесі вивчення освітньої галузі ‘Математика’ / Плетеницька Л.С. // Актуальні проблеми методики викладання математики в початкових класах. Методичний бюлетень № 1. – Івано-Франківськ, 2012. – С.47-61.

Плетеницька Л. Особливості формування математичної компетентності молодших школярів у процесі вивчення змістових ліній освітньої галузі ‘Математика’ / Плетеницька Л.С. // Актуальні проблеми методики викладання математики в початкових класах. Методичний бюлетень № 1. – Івано-Франківськ, 2012. – С.14-23.

Плетеницька Л. Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів з математики методом проектів / Плетеницька Л.С.// Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред.В.Д.Будака, О.М. Пєхоти. – Вип.1.34. – Миколаїв, 2011. – С.94-98.

Плетеницька Л.С. Компетентісні аспекти професійної готовності педагогів до математичного розвитку молодших школярів гірських районів засобами народної математики. Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний вектор/ За наук. ред. д. п. н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2018. – 376 с. (162-171 с.)

Плетеницька Л.С. Компетентісні аспекти професійної готовності педагогів до математичного розвитку молодших школярів гірських районів засобами народної математики. Гірська школа в умовах реформування системи освіти : компетентнісний вектор. За наук. ред. д.п.н. Оліяр М.П.. ДВНЗ “ПНУ ім. В. Стефаника”. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – 376 с. С. 162-171.

Pletenytska L.S. Use of Technology of Organization of Project Activity in the Professional Training of Masters. XII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystem. Abstract book.\ Ed. by Prof. V.V. Prokopiv. Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 357.

Pletenytska L.S., Mezhylovska L.V. Competence Approach to Teaching Masters of Pedagogical Specialties the Disciplines of the Mathematical Cycle. XII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystem. Abstract book.\ Ed. by Prof. V.V. Prokopiv. Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. 358.

Плетеницька Л.С. Варіантність використання інноваційних технологій в процесі викладання методичних дисциплін майбутнім педагогам початкової освіти. Спеціальний тематичний випуск Вища освіта в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. № 4, Книга 1, Том І (83), 2019.

Плетеницька Л.С. Виховання позитивих рис характеру молодших школярів у процесі використання ігор на відтворення з геометричних фігур образних і сюжетних зображень. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Психологічні аспекти формування характеру дитини”. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. -188с.

Плетеницька Л.С. Впровадження технології моделювання інтелектуальних карт в освітній простір Нової української школи гірських регіонів. За наук. ред. д.п.н Оліяр М.П.. двнз “ПНУ ім. В. Сефаника”.- Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2019. – 480 с. С. 139-150.

Плетеницька Л.С. Структурне різноманіття педагогічних здібностей вчителя початкової школи. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. 2019

Плетеницька Л.С. Методика навчання освітньої галузі “Математика” (завдання для самостійної роботи студентів спеціальності “Початкова освіта”. Івано-Франківськ, 2019. С. 45.

Плетеницька Л.С. Компетентнісний аспект формування математичної грамотності здобувачів початкової освіти (навчально-методичний посібник для студентів). Івано-Франківськ, 2019. С. 84.

Плетеницька Л.С. Самостійна робота майбутніх педагогів початкової освіти з дисциплін математичного циклу (методичний посібник). Івано-Франківськ, 2019. С. 98.

Матеріали конференцій із студентами, науковий керівник – Плетеницька Л.С.

  1. Плетеницька Л.С., Бурбурська В. Формування логічної компетенції молодших школярів у процесі виконання навчальних самостійних робіт//Інформаційний бюлетень кафедри фахових методик і технологій початкової освіти: Збірник наукових праць – Івано-Франківськ. 2018 №2(9).–С.9-13
  2. Плетеницька Л.С., Матійчин Т. Формування обчислювального складника предметної математичної компетентності молодших школярів  у процесі вивчення змістової лінії «Величини»//Інформаційний бюлетень кафедри фахових методик і технологій початкової освіти: Збірник наукових праць – Івано-Франківськ. 2018 №2(9).–С.44-47
  3. Плетеницька Л.С., Шпитальна О., Яблінчук М., Когут В. Використання мнемотехніки у навчальному процесі початкової школи»//Інформаційний бюлетень кафедри фахових методик і технологій початкової освіти: Збірник наукових праць – Івано-Франківськ. 2018 №2(9).–С.117-123
  4. Плетеницька Л.С., Яців Г. Компетентісний підхід до логіко-математичного розвитку вихованців НВК»//Інформаційний бюлетень кафедри фахових методик і технологій початкової освіти: Збірник наукових праць – Івано-Франківськ. 2018 №2(9).–С.123-128.

Наукові гуртки для студентів:

Член вченої ради Педагогічного інституту.

Відповідальна за професійно-орієнтаційну роботу Педагогічного факультету.

Здійснює організаційну діяльність з МАН м. Івано-Франківська та керує секцією “Педагогіка та соціологія”.

Виконує обов’язки куратора групи  ПО- 43.

Керує проблемною групою “Актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів початкової освіти”. ( м. Івано-Франківськ). 

Виконує обов’язки керівника гуртка “Підготовка  майбутніх педагогів до формування математичної грамотності здобувачів початкової освіти”