Романишин Руслана Ярославівна

кандидат педагогічних наук,

доцент

 

Персональна інформація Основні публікації ДіяльністьКонтакти

Романишин Руслана Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти. У 1996 закінчила фізико-математичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 1996 – 1997 рр. працювала вчителем математики Надвірнянського фізико-математичного ліцею. У1997−2003 рр. навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2003 р. розпочала викладацьку діяльність в університеті асистентом кафедри теорії і методики початкової освіти.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію. З 2011 р. доцент кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти.

Романишин Р.Я. є автором близько 90 статей та методичних розробок з математики та методики викладання математики у початковій школі. Член методичної ради педагогічного факультету.

У 2019 р. у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ KA2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) пройшла навчання і використовує сучасні інноваційні технології навчання у роботі зі студентами при викладанні дисциплін.

Романишин Р.Я. активно займається волонтерською, благодійною та громадською діяльністю. Співпрацює з Центром освітніх інновацій та є керівником гуртка для молодих школярів. З 2018 р. на волонтерських засадах викладає в Університеті третього віку.

    За досягнення в галузі науки і освіти у 2015 році була відзначена грамотою Івано-Франківського обласного департаменту науки і освіти.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Наукова діяльність: Романишин Р.Я. працює над проблемами формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, психолого-дидактичні та нейрофізіологічні засади навчання математики учнів початкової школи, методична система формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи.

Навчальна діяльність:забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Методика навчання освітньої галузі «Математика», «Методика розв’язування задач з логічним навантаженням», «Нетипові методи розв’язування математичних задач», «Формування обчислювальної компетентності майбутнього вчителя ПШ»

Здійснює керівництво магістерськими роботами. Керівник студентського наукового гуртка «Формування математичної компетентності в учнів початкової школи».

 Навчальний посібник:

Романишин Р.Я. Математика. Цілі невід’ємні числа / Руслана Романишин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 196 с. (7,18 друк. ар. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-8233 від 30 травня 2014 р.)

     Методичні рекомендації:

Романишин Р.Я. Розв’язування рівнянь та систем рівнянь в курсі “Математика” (Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання”) / Руслана Романишин. – Івано-Франківськ: Видавництво “Горицвіт” – 2009. – 32 с.

Романишин Р.Я. Розв’язування нерівностей, систем та сукупностей нерівностей (Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання”) / Руслана Романишин. – Івано-Франківськ: Видавництво “Горицвіт” – 2009. – 39 с.

Романишин Р.Я. Кількісна теорія множини цілих невід’ємних чисел. Системи числення (Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання”) / Руслана Романишин. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. – 2009. – 44 с.

Романишин Р.Я. Подільність цілих невід’ємних чисел (Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання”) / Руслана Романишин. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. – 2010. – 36 с.

Романишин Р.Я. Розширення поняття про число. Раціональні числа. Дійсні числа (Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання”) / Руслана Романишин. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. – 2010. – 36 с.

Романишин Р.Я. Множини, відповідності і відношення. Математичні твердження та їх структура (Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання”) / Руслана Романишин. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. – 2010. – 38 с.

Романишин Р.Я. Математика. Частина 1. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Дошкільне виховання і початкове навчання” / Руслана Романишин. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. ‒ 84 с.

Романишин Р.Я. Математика. Частина 2. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Дошкільне виховання і початкове навчання” / Руслана Романишин. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. ‒ 86 с.

Ruslana Romanyshyn. Didactic Fundamentals for Forming the Computing Component of the Subject Mathematical Competency in Primary School Children / Романишин Р.Я. Didactic Fundamentals for Forming the Computing Component of the Subject Mathematical Competency in Primary School Children. Information and technologies in the development of socio-economic systems. Monograph. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. – РР. 105 – 111.

Romanyshyn R. The need for defining the computing competency as a key one. Journal Association 1901 “SEPIKE”:Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Edition 12.Poitiers, Frankfurt, Los Angeles: L’Association 1901 “SEPIKE”, 2016. PP. 55-58.

Romanyshyn R. The notion of “digit”: semiotic aspect / Романишин Р.Я. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest. – V (57), Issue:129, 2017. S.37-41.

Романишин Р.Я. Вычислительная деятельность младших школьников в контексте психологической теории деятельности. Нaчальное образование: проблемы и решения(сборник нучных статей). 15 июня 2018 г.2-часть. г. Наманган, Узбекистан. С. 56-63.

Романишин Р.Я.Обчислювальне вміння та обчислювальна навичка: сутність та співвідношення понять. Гірська школа українських карпат. 2018. № 18. С. 60-65.

Svetlana Skvortsova, Ruslana Romanyshyn. “The Computational Activity of Younger Students: Neuropsychological Approach”. Universal Journal of Educational Research 7.12 (2019) 2817-2829.

Skvortsova, S.,Romanyshyn, R. (2019). Neuropsychological principles of computational activity of younger students. Proceedings of the international conference MITAV 2019 (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy). (p. 88-101) Brno (Czech Republic).

Романишин Р.Я. Нейропсихологічні основи обчислювальної діяльності учня початкової школи: теоретичний аспект. Гірська школа українських карпат. 2019. № 20. С. 116- 120.

 Тези доповідей на конференціях:

Романишин Р. Я. Психологічні особливості процесу формування обчислювальних навичок молодших школярів. Актуальні питання практичної психології у координатах сучасних парадигм: Матеріали регіонального науково-практичного семінару (Коломия, 21-23 квітня 2016 р.) / за ред. О.Поясик, О.Петрів, Г.Микитюк, І.Юрченко. Івано-Франківськ: НАІР, 2016.  С.67-71.

Романишин Р. Я. Вычислительная культура личности с позиции ценностных ориентиров в образовании / Романишин Р.Я. Вычислительная культура личности с позиции ценностных ориентиров в образовании / Руслана Романишин.14–15, 2016.  РА, Ереван, RA, Yerevan. 2016. С.110-114.

Романишин Р. Я. Проблема наступності у формуванні обчислювальних навичок в учнів початкової та основної шкіл. Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 вересня 2016 р./ Міністерство  освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені Ушинького» [та ін.]. Х.: Вид-во «Ранок», 2016. С.34-37.

Романишин Р.Я. Формування обчислювальних навичок молодших школярів на засадах компетентнісного підходу. Варіативність організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції(19 квітня, 2016 р. м. Нікополь) / упор. А. Д. Цимбалару. К. : Інститут педагогіки. 2016. С.34-37.

Романишин Р.Я. Дидактичні засади формування поняття «число» у молодших школярів. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року). Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.283-285.

Романишин Р.Я. Обчислювальне вміння: сутність поняття / Романишин Р.Я. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ІМО – 2017), м. Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р.  Черкаси: Вид.  ФОП Гордієнко Є.І., 2017. С. 80-82.

Романишин Р.Я. Інтерпретація поняття «цифра» через призму семіотики / Романишин Р.Я. Актуальні проблеми початкової школи в контексті освітньої реформи: зб.науковіих праць учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Коломия, 30 листопада 2017 р.) / за заг.ред.Поясик О.І., Петрів О.П., Лаппо В.В. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. С.133-139 с.

Романишин Р.Я. Співвідношення понять обчислювальне вміння та обчислювальна навичка. Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової української школи: збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції. Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2018. С. 204-207.

Романишин Р.Я.Проблеми у формуванні обчислювальної навички в молодшому шкільному віці, викликані дискалькулією. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (8–9 листопада 2018 року). Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2018.

Романишин Р.Я.Нейрофізіологічні основи обчислювальної діяльності учня початкової школи. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019), м. Черкаси, 11-12 квітня 2019 р.  Черкаси: Вид.ФОП Гордієнко Є.І., 2019. С.95-97.

Романишин Р.Я.Проблеми в обчислювальній діяльності молодших школярів: причини та шляхи подолання. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-21 вересня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського»  [та ін..]. Х.: Вид-во «Ранок», 2019. С.54-56.

Громадська робота

Співорганізатор акцій “Стань ангелом”, “З Різдвом у серці”, акції на підтримку моряків Криму, волонтер благодійного фонду “Ти-Ангел”.

З 2018 р. на волонтерських засадах викладає в Університеті третього віку.

   Навчальна робота

   Викладає навчальні дисципліни:

Методика навчання освітньої галузі «Математика»

Методика розв’язування задач з логічним навантаженням

Нетипові методи розв’язування математичних задач

Формування обчислювальної компетентності майбутнього вчителя ПШ

Автор понад 90 наукових та методичних праць з педагогіки та методики викладання математики.

Є керівником 84 студентських наукових робіт, які опубліковані у матеріалах регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій у Івано-Франківську, Коломиї, Черкасах, Луганську, Херсоні.

Керує студентськими проблемними групами:

  • Формування предметної математичної компетентності в учнів початкової школи (м.Івано-Франківськ)
  • Актуальні питання методики навчання математики у початковій школі (м. Коломия).

Здійснює наукове керівництво освітньо-кваліфікаційними роботами з методики викладання математики.

Редагує інформаційний бюлетень кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти