Струк Анна Василівна

доктор педагогічних наук, доцент 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Струк Анна Василівна народилася 23 листопада, 1987 року.

Освіта:

1994-2005 року навчалася у Калуській спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови, де одержала атестат про середню освіту.

2005-2010рр.- студентка педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанка (спеціальність “Початкове навчання”, кваліфікація “Вчитель початкових класів та англійської мови і літератури”).

2005-2010 – студентка економічного факультету “Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” (спеціальність “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста – бугалтера).

2010-2011рр.- лаборант кафедри математичних та природничих дисциплін початкової освіти.

2011-2014рр.- аспірант кафедри математичних та природничих дисциплін початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2014р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до збагачення словника шестирічних учнів народознавчою лексикою”.

2020р. доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”.

2020р. захистила докторську дисертацію на тему: “Теоретичні і методичні засади формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи”.

 

Нуковий ступінь:доктор педагогічних наук (2020р.).

Професійна діяльність: 

2014- 2016викладач кафедри математичних та природничих дисциплін початкової освіти.

2016 – викладач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

Наукова діяльність: учасник багатьох Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Здійснює керівництво дипломними дослідженнями.

Навчальна діяльність: забезпечує викладання навчальної дисципліни Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”.

Публікації у фахових виданнях України

1. Жаровська А. В. Теоретичні засади мовленнєвої підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 572, Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. 2011. С.56-60.
2. Жаровська А. В. Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності вчителя початкових класів. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. паць. Педагогічні науки. Вип. 1.34. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. С.49-52.
3. Жаровська А. В. Наступність між дошкільною і початковою ланками освіти у змісті навчання народознавчої лексики. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. паць. Педагогічні науки. Вип. 1.37. Миколаїв: МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. С.109-112.
4. Жаровська А. В. Формування лексико-народознавчої компетенції майбутнього вчителя початкових класів. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки: зб. наук. паць. Педагогічні науки. Випуск 14 (239), 2012. С.183-187.
5. Жаровська А. В. Етнолінгводидактична підготовка майбутнього вчителя початкових класів до навчання учнів народознавчої лексики. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. Вип. 635. Чернівці 2012. С.85-91.
6. Жаровська А. В. Збагачення словника молодших школярів засобами народознавчої лексики. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. паць. Педагогічні науки. Вип. 1.39. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. С.87-90.
7. Жаровська А. В. Інтерактивні методи навчання лексико-народознавчої компетенції молодшого школяра. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. паць. Педагогічні науки. Вип. 1.41.(93). Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. С.48-51.
8. Жаровська А. В. Використання інноваційних технологій у процесі формування лексико-народознавчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Вип. 23. К., 2013. С.64-68.
9. Жаровська А. В. Формування готовності майбутніх педагогів до засвоєння народознавчої лексики учнями початкової школи. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб.статей: Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип.43. Ч.4. С. 228 .
10. Жаровська А. В. Формування лексико-народознавчої компетенції майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій. Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових паць. Педагогічні науки. Випуск 2.(49). Миколаїв: МДУ, 2015. С. 38-41.
11. Жаровська А. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи над засвоєнням народознавчої лексики. Гірська школа Українських Карпат Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника: Збірник наукових паць. Педагогічні науки. № 12-13. Івано-Франківськ, 2015. С.187-189.
12. Струк А. В. Лінгводидактична та народознавча складова підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах гірської школи. Гірська школа Українських Карпат. Науково-методичний журнал. № 15, Івано-Франківськ, 2016. С. 203-206.
13. Струк А. В. Використання проектних технологій в процесі вивчення природознавства у початковій школі. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Випуск 6 (113). Серія : Педагогіка. Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. С. 135-138.
14. Струк А. В. Формування готовності студентів до професійно-педагогічної діяльності в початковій школі. Гірська школа Українських Карпат. Науково-методичний журнал. № 17, Івано-Франківськ, 2017. С.45-48.
15. Струк А. В. Особливості збагачення словникового запасу дітей шестирічного віку. Науковий вісник Миколаївського державного університету : Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск № 4 (59). Миколаїв : МДУ, 2017. С. 508-511.
16. Струк А. В. Формування лексико-народозначої компетентності в професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи. Науковий вісник Херсонського державного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LXXXII Том 1. Херсон: 2018. С.176-179.
17. Струк А. В. Проблема підготовки майбутніх вчителів початкової школи в теорії педагогіки вищої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. Випуск 52 / редкол. Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер»,2018. 465 с.
18. Струк А. В. Сутність професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон, 2018.Вип. LXXXIII Том 1. С.173-176.
19. Струк А. В. Лексико-народознавча компетентність як складова професійного мовлення майбутнього вчителя початкових класів. Гірська школа Українських Карпат Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника: Збірник наукових паць. Педагогічні науки. № 18. Івано-Франківськ, 2018. С.127-131.
20. Струк А. В. Лінгвістичні засади формування лексико-народознавчої компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2018. Вип. 6. С. 91-94.
21. Струк А. В. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 64. С. 185-187.
22. Струк А. В. Культурологічний підхід як методологічної основи дослідження феномену «лексико-народознавчої компетентності». Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». Ізмаїл, 2018. Вип. 39. С. 93-97.
23. Струк А. В. Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2019. Вип. 67. С. 263-266.
24. Струк А. В. Використання інноваційних технологій в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Вип. 10. С. 18-21.
25. Струк А. В. Сутність поняття «професійна компетентність майбутніх учителів початкової школи» в сучасній педагогіці. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 1. МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019. С. 114-120
26. Струк  А. В. Педагогічні умови формування лексико-народознавчої компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2019. Вип. 68. С. 201-204.
27. Струк А. В. Удосконалення комунікативно-мовленнєвих умінь майбутніх учителів початкових класів у процесі проходження педагогічної практики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 63. Т. 1. С. 70-73.
28. Струк А. В. Формування комунікативних мовних умінь майбутніх учителів початкових класів як лінгводидактична проблема. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Вип. 12. Т. 2. С. 50-53.
29. Cтрук А. В. Народознавча складова професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник Миколаївського державного університету : Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 2(65), травень 2019. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. С. 286-289.
30. Cтрук А. В. Комунікативний підхід у підготовці майбутніх вчителів початкової школи. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2019. Вип. 69. С. 248-250.
31. Cтрук А. В. Професійна мотивація майбутніх вчителів початкової школи у процесі формування лексико-народознавчої компетентності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. Т. 1. С. 63-66.
32. Cтрук А. В. Критеріальний підхід до формування лексико-народознавчої компетентності майбутнього вчителя. Науковий вісник Миколаївського державного університету : Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск № 1(68), лютий 2020. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. С. 266-271.

 

Публікації які включено до науко метричних баз Scopus і Web of Science
33. Struk A. Models, methods and algorithms of web system architecture optimization // Pasieka N., Sheketa V., Pasieka M., Domska U., Romanyshyn Y., Struk A. in Proceedings of the 2019 IEEE International Scientific and Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology. PIC S&T′2019. 08-11 October 2019. Kyiv, Ukraine. P. 147-153.
34. Struk A. Lexical and folk knowledge competence as a component of future primary school teachers professional speech // Lutsan N., Struk A., Barylo S., Bai I., Varvaruk M. Revista Inclusiones. ISSN 0719-4706 Volumen 7 Numero Especial Abril/Junio Web of Scince 2020 pp. 367-378.

 

Монографії
35. Луцан Н. І., Жаровська А. В. Формування готовності студентів до збагачення словника народознавчою лексикою шестирічних учнів : монографія. Івано-Франківськ : НАІР, 2015. 288 с.
36. Жаровська А. В. Компетентнісний підхід у сучасній початковій освіті: досвід і перспектива : колективна монографія / за загальною редакцією професора Н. І. Луцан. Івано-Франківськ : НАІР, 2015. С. 175-201.
37. Струк А. В. Формування-лексико народознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика : монографія. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. 420с.

 

В інших виданнях
38. Zharovska A.V.Preparing Future Professionals Primary Education by Teaching Students Vocabulary Ethnology. INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o.Odborarov 1320/46.Komarno.Slovakia  С. 92-95.
39. StrukA.V. Modern approaches to the formation of the competence of the future teacher of elementary school. Modern Science Moderní věda. Prague. № 4. Czech Republic, 2018. P.85-89. Index Copernicus.
40. StrukA.V. Some aspects of use of national lexics in professional preparation of the future teacher. Scientific Journal Virtus. Issue № 33, Canada, Montreal, April, 2019. P. 124-125.
41. StrukA.V. Communicate competence of primary school teacher. Scientific Journal Virtus. Issue № 35, Canada, Montreal, June, 2019. P. 176-177.
42. StrukA.V. Use of a personalized activity approach in the preparation of future primary school teachers. Znanstvena misel. Issue №37, Slovenia. 2019. P. 28-29.
43. Struk A. The readiness of future specialists of preschool education to creative self-realization in professional activity// Lutsan N., Struk A., Liubyva V., Kulish I., Vertuhina V. Propósitos y Representaciones. Set. – Dic. 2020, Vol. 8, N° 3.
44. Struk A. The Development of Coherent Speech in Elementary School Students in The Process of Constructive and Artistic Activity // Budak V., Lutsan N., Stepanova T., Shapochka K., Struk A. Propósitos y Representaciones. Set. – Dic. 2020, Vol. 8, N° 3.

 

Тези конференцій
45. Струк А. В. Формування готовності до професійної діяльності майбутнього вчителя початкової школи. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): збірник тез наук. робіт. (Львів, 21-22 вересня 2018). Львів. С. 45-47.
46. Струк А. В. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх вчителів початкових класів. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної наук.-прак. конф. (Київ, 28-29 вересня 2018). Київ. С. 65-66.
47. Струк А. В. Формування народознавчих понять у майбутніх вчителя початкової школи. Педагогіка та психологія сьогодні: постулами минулого і сучасної теорії: збірник наук. роб. Учасників міжнародної наук.-прак. конф. (Одеса, 19-20 жовтня 2018). Одеса. С. 105-107.
48. Струк А. В. Підготовка вчителя початкової школи у контексті нової парадигми освіти. Проблеми та перспективи сучасної науки: IX міжнародна наук.-прак. інтер.-конф. (Дніпро, 28 вересня 2018). Дніпро. С. 51-53.
49. Струк А. В. Використання педагогічних ідей В. Сухомлинського в комунікативному підході до підготовки майбутнього вчителя. Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи: всеукраїнська наук.-прак. конф. (Миколаїв, 22-24 листопада 2018). Миколаїв. С. 153-156.
50. Струк А. В. Формування професійного мовлення у майбутніх вчителів початкової школи. Психологія і педагогіка: актуальні питання: матеріали міжнародної наук.-прак. конф. (Харків, 12-13 квітня 2019). Харків. С. 55-58.
51. Струк А. В. Теоретичні засади професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх вчителів початкової школи. Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: збірник наук. роб. Учасників міжнародної наук.-прак. конф. (Одеса, 19-20 квітня 2019). Одеса. С. 76-79.
52. Струк А. В. Формування комунікативної компетентність майбутніх вчителів початкової школи. Чорноморські наукові студії : матеріали П’ятої всеукраїнської мультидисциплінарної конференції (Одеса, 17 травня 2019). Одеса. С. 175-177.
53. Струк А. В. Використання української етнопедагогіки у роботі вчителя початкових класів. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: збірник тез наук. робіт. (Львів, 26-27 квітня 2019). Львів. С. 67-68.
54. Струк А. В. Мовно-комунікативний компонент української етнопедагогіки у змісті підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти: XVI міжнародна наук.-прак. інтер.-конф. (Дніпро, 23 квітня 2019). Дніпро. С. 65-67.
55. Струк А. В. Формування етнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 травня 2019 року). У 2-х частинах. К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», Київ. С. 53-55.
56. Струк А. В. Формування мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи на засадах української етнопедагогіки. Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. [«Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти»], (Умань, 16–17 травня 2019 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 156-159.
57. Струк А. В. Міжпредметні зв’язки у підготовці майбутніх вчителів початкової школи до збагачення словника народознавчою лексикою. VII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. (Дніпро, 6-7 червня 2019). Дніпро. С. 1627-1631.
58. Струк А. В. Принципи формування лексико-народознавчої компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», (Івано-Франківськ, 11 квітня 2019). Івано-Франківськ. С. 81-83.

 

Основні навчально-методичні праці
59. Струк А. В. Формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи. Навчальний посібник. Івано-Франківськ : НАІР, 2018. 128 с.

Кординатор магістерської програми “Подвійні дипломи” з Педагогічним університетом у м. Кракові.


E-mail: anna.struk@pnu.edu.ua, xmyrkax@ukr.net

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vb_sSXUAAAAJ&hl=ru
Тел: 57-00-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника