Максименко Наталія Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Максименко Наталія Борисівна –  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри   фахових методик та технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Працює у вищій школі  з 1980 року.

У 1995 році захистила кандидатську дисертаціюпри Державному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова на тему «Взаємозвязок  дидактичної  та методичної підготовки вчителя початкової школи в педагогічному вузі» (науковий керівник – член-кореспондент АПН України, д.пед.н.,професор  В.І. Бондарь).

З 1997 року постійно працює на педагогічному факультеті, спочатку на  посаді доцента кафедри історії педагогіки та українознавства під керівництвом проф Б.М. Ступарика, з 2000 року – кафедри педагогіки та методики початкового навчання під керівництвом проф. В.Д.Хруща, з 2006 року  до 2015 – кафедри філології та методики початкової освіти під керівництвом д.пед.н.,проф. Т.М.Котик, з 2016 до теперішнього часу – на посаді доцента кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, яку очолює д.пед.н., проф.Н.І.Луцан.

Сфера наукових інтересів – дидактика вищої школи, методика викладання гуманітарних дисциплін як у закладах вищої освіти, так і в початковій школі, інноваційні технології навчання української  мови молодших школярів.

За час роботи на посаді доцента керує магістерськими дослідженнями, готує майбутніх учителів початкової школи до участі в роботі науково-практичних конференцій з подальшою публікацією спільних зі студентами наукових статтей, керує роботою наукового гуртка «Дидактичний аналіз методичної системи роботи вчителя початкової школи», готує студентів до участі у міжвузівських всеукраїнських олімпіадах.

Співпрацює із вчителями шкіл міста Івано-Франківська з метою встановлення двостороннього зв’язку в системі роботи «Заклад загальноїсередньої освіти – вища школа» через організаціюпозанавчальної педагогічної практики студентів, зустрічей з учителями, круглих столів, лабораторних занять, рецензування методичних посібників.

Google Academia:

 

Методичні рекомендації до практичних занять з методики навчання української мови для студентів спеціальності «Початкова освіта» / уклад. Н. Б. Максименко. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – 22 с.

http://194.44.152.155/elib/local/3325.pdf

УДК 378.147 ББК 74.268.11.0 Максименко Н. Б., Качак Т. Б. Технології вивчення предметів галузі «Мови і літератури» в початковій школі: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2015. – 100 с.

http://194.44.152.155/elib/local/2079.pdf

1.Максименко Н. Організація самостійної роботи студентів як компонент підготовки вчителя до роботи в умовах гірської школи. Гірська школа Українських Карпат. Збірник наукових праць. – Наукове фахове видання з педагогічних наук № 8 – 9. Івано-Франківськ, 2013. С.87 – 90.

2. Максименко Н. Словникова робота на уроках рідної мови як засіб формування мовної особистості молодшого школяра. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Випуск XLIX. Збірник наукових праць.  Івано-Франківськ, 2013. С.205 – 208.

3. Максименко Н. Розвиток інтелектуально-творчих умінь в учнів початкової школи на уроках рідної мови.Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. Вип.11.Івано-Франківськ:  «НАІР», 2013. С.99 – 102.

4. Максименко Н.Б. Система навчання рідної мови молодших школярів у педагогічній спадщині К.Д.Ушинського.Актуальні наукові дослідження. Від теорії до практики: Збірник наукових праць. Польща, м .Варшава, 2014. С.17 -20.

5. МаксименкоН.Б. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності в учнів початкової школи на уроках української мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. Дрогобич, 2015. С.25 -33.

6. Максименко Н.Б. Технологія розвитку критичного мислення як компонент системи формування мовної особистості молодшого школяра. Педагогіка. Проблематика, інновації, практика, теорія: збірник наукових праць. Польща, м . Лодзь, 2015. С.82 – 87.

7. Березовська Л.І., Максименко Н. Б. Тестові завдання з методики навчання української мови в початковій школі. Навчальний посібник. Івано- Франківськ: НАІР, 2016. 56с.

8.Максименко Н. Б., Качак Т. Б. Технології вивчення предметів галузі «Мови і літератури» у початковій школі. Навчально-методичний посібник. Вид.3, доп. і перероб. Івано-Франківськ, 2016. 96 с.

9.Максименко Н.Б. Формування ключових компетентностей молодших школярів у процесі навчання діалогічного мовлення.  Наука і практика світова: проблеми і інновації: збірник наукових праць.  Польща, м. Сопот, 2017. С. 90-97.

10. Максименко Н.Б. Інтерактивне навчання як засіб розвитку загальномовленнєвих умінь та навичок молодших школярів на уроках літературного читання. Формування мовної особистості молодшого школяра: колективна монографія /За наук. ред. Т.Котик. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. С. 87-94

11.Максименко Н.Б. Формування соціокультурної компетентності молодших школярів на уроках української мови. Науково-педагогічні студії: науковий журнал / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. Київ, 2019. Вип. 2. С.60-66.

Участь у роботі конференцій

 1. Максименко Н,Б . Формування логічних умінь учнів початкової школи на уроках української мови.Третя міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика».Збірник наукових праць. Київ (15-16 лютого 2016 року). С.78 – 83.

2. Максименко Н.Б. Мовленнєвий розвиток молодших школярів засобами граматико-орфографічного матеріалу.Всеукраїнська науково-практичнаінтернет-конференція «Інновації в освітньому середовищі: надбання та перспективи». Умань, 2016. С.66 -69.

3. Максименко Н.Б. Формування загальнонавчальних умінь та навичок молодших школярів засобами інтерактивного навчання на уроках літературного читання.Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року): збірник матеріалів. Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч.2. С.83-89.

4. Максименко Н.Б.Формування ключових компетентностей молодших школярів у процесі навчання діалогічного мовлення.Педагогіка. Проблематика, інновації, практика, теорія: Збірник наукових праць. Польща., м .Сопот, 2017. С.90-95

5.Максименко Н.Б.Формування соціокультурної компетентності молодших школярів на уроках українськоїмови. Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції. збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 2018. С.157-161

Студенти педагогічного факультету під час організації і проведення позакредитної навчальної практики  в ЗОШ № 26

Після проведення відкритого уроку для студентів педагогічного факультет

Участь студентів в проведенні інтерактивного уроку в другому класі Нової української школи.

Перед відвідуванням відкритих уроків з української мови в ліцеї № 23 імені Романа Гурика.